Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Efterlevnad av lagar och f?rordningar inom vindkraften

2010-02-08

4.2.2010

?

Till JK, Justitiekanslern.

?

Efterlevnad av lagar och f?rordningar inom vindkraften

?

Kompletterande anm?lan om att lagar och f?rfattningar inte efterlevs i fr?gan om utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige d? Justitiekanslern i likhet med Riksdagens ombudsm?n (JO) har tillsyn ?ver myndigheter och deras tj?nstem?n. Tillsynen har till syfte att kontrollera att lagar och andra f?rfattningar efterlevs. Sedan den 1 december 1998 har Justitiekanslerns tillsynsverksamhet begr?nsats. Justitiekanslern har sedan dess en mer ?vergripande tillsyn som fr?mst ?r inriktad p? att uppt?cka systematiska fel i den offentliga verksamheten.

?

Bakgrund

?

I anm?lan till JK 16.1.2010 anm?lde FSL systematiska fel i den offentliga verksamheten n?r regeringen fr?mjade utbyggnaden av vindkraftverk i landet genom extra skatter, extra lag, olaglig ?ndring av grundlag.

?

FSL p?pekade det systematiskt felaktiga i att regeringen genom direktiv till r?ttsv?rdande myndigheter tvingat dessa till att ?sidos?tta lag och f?rordning.

FSL skrev, - Denna lamslagna r?ttsapparat tillsammans med lockelsen av de massiva skattebidragen har utsatt hela naturen och hela folket f?r ett aldrig tidigare intr?ffat hot. Just nu ligger ans?kningar om bygglov f?r ?ver 20000, tjugotusen, j?ttelika 150-200m h?ga vkv hos myndigheterna. S?tts detta hot i verklighet f?rvandlas hela v?rt vackra land till industrilandskap.

?

Anm?lan.

?

Den 25 januari 2010 inbj?ds FSL till m?te p? l?nsstyrelsen i Sk?ne att under ledning av landsh?vdingen tillsammans med l?nsstyrelsens handl?ggare och jurister samtala om utbyggnaden av vindkraftverk i l?net. FSL fr?gade bl.a. om hur det kommer sig att l?nsstyrelsen beviljat bygglov f?r verk som inte finns, varf?r beviljade bygglov givits f?r verk d?r koordinaterna var felaktiga, varf?r bygglov givits f?r verk d?r buller och skuggbildning felaktigt angivits. F?reningen fr?gade varf?r inte en enda ?verklagan n?gonsin har bifallits. L?nsstyrelsens handl?ggare och jurister svarade ordagrant:

- l?nsstyrelsen har ingen anledning att ifr?gas?tta exploat?rens uppgifter.

FSLs v?ldsamma protester, att detta ju innebar att ?verklagningsprocessen ?r avskaffad, att ?verklagan inte beaktas, att sj?lva inneb?rden av ?verklagan ?r att anf?ra andra uppgifter ?n exploat?rens, dessa f?reningens inv?ndningar avvisades med h?nvisningen att l?nsstyrelsen "bara f?ljer lagar och f?rordningar".

?

FSL kan om?jligt godta denna l?nsstyrelsens uppfattning av g?llande r?ttsprocess och l?nsstyrelsens handl?ggning av bygglovs?renden f?r vindkraftverk med anledning av denna enligt f?reningen felaktiga r?ttsuppfattning.

?

FSL har i skrivelse till landsh?vdingen i Sk?ne l?n fr?gat om f?reningen har r?tt uppfattat l?nsstyrelsen i denna fr?ga, men f?reningen har inte f?tt svar.

Dessutom har l?nsstyrelsen ?ven tidigare meddelat f?reningen denna sin uppfattning om att man inte har anledning att ifr?gas?tta exploat?rers uppgifter ?ven om de ?r uppenbart felaktiga.

?

FSL h?vdar s?ledes att den r?tt som skall skipas med lag i Sverige inneb?r uttryckligen r?ttighet att som sak?gare anf?ra inv?ndningar mot myndighets beslut i form av saksk?l i en r?ttsprocess. FSL h?vdar denna r?ttighet och mots?tter sig p? det best?mdaste l?nsstyrelsen i Sk?nes hantering av bygglovs?renden f?r vindkraftverk.

FSL p?pekar att denna l?nsstyrelsens i Sk?ne hantering som ?sidos?tter den lagliga r?ttsprocessen ?r likst?lld expropriering av grannars markanv?ndning i fr?gan om bygglov f?r vindkraftverk.

Expropriering ?r en mycket allvarlig inskr?nkning av grundlagsskyddade ?gander?tten och den hanteringen ?r mycket noga reglerad i b?de svensk- och EU-lag.

?

I egenskap av riksf?rening har FSL f?tt k?nnedom om att exploat?rer systematiskt l?mnar felaktiga uppgifter i bygglovsans?kningarna. Buller- och ljuddata redovisas f?r sm? verk medan energif?ngsten redovisas f?r stora verk. Bygglov f?r sm? verk ans?ks och n?r de beviljats s?tts stora verk upp. Bygglov beviljas utan att verks typ, storlek, placering, ?vriga data, beh?ver anges. Ingen kontroll av att verken uppfyller eventuella villkor i tillst?nd genomf?rs. Ingen kontroll av best?mmelser om s?kerhet vid verk genomf?rs trots att FSL framh?ller att vindkraftverk ?r s? farliga maskiner s? ingen f?r g? i n?rheten, att vindkraftverk d?rf?r m?ste inh?gnas.

?

Beg?ran

?

H?rmed beg?r FSL att JK, som har tillsyn ?ver myndigheter och deras tj?nstem?n och vars tillsyn har till syfte att kontrollera att lagar och andra f?rfattningar efterlevs,

skall vidta ?tg?rder att st?vja ovan angivna systematiska fel i den offentliga verksamheten genom att l?ta utreda dessa fel, genom att meddela r?ttsv?rdande myndigheter vad en r?ttsprocess inneb?r och att ?verklagan ?r en del av den.

FSL hemst?ller om att JK skyndsamt agerar i fr?gan eftersom hela Sveriges landskap st?r inf?r den katastrofen att sk?vlas av ?ver tjugotusen j?ttelika vindkraftverk.

FSL framh?ller vikten av att l?nsstyrelsen i Sk?ne snarast av JK underr?ttas om att deras lagstridiga hantering av bygglovsprocessen omedelbart skall upph?ra.

?

B. St?mer

------------------------------------------------------------------

Bernd Stymer,

ordf?rande i? FSL, F?reningen Svenskt Landskapsskydd

Medlem i Helgar?gruppen

V?la G?rd, Helgar?

64592 Str?ngn?s, 0152 80107? bernd.stymer@landskapsskydd.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved