Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Samverkan avg?rande f?r att hj?lpa barn som uts?tts f?r brott

2009-10-01

Rikspolisstyrelsen har i samverkan med ?klagarmyndigheten, R?ttsmedicinalverket och Socialstyrelsen utarbetat nationella riktlinjer f?r samverkan kring barn som misst?nks vara utsatta f?r brott och enats om kriterier f?r landets barnahus.

Syftet med riktlinjerna ?r att s?kerst?lla att samverkan vid utredningar kring barn sker p? ett effektivt och r?ttss?kert s?tt, med barnets b?sta i fokus. Arbetet med brottsutsatta barn b?r ske p? likartat s?tt i hela landet, ?ven p? de st?llen det inte finns barnahus.

- Samverkan ?r en f?ruts?ttning f?r att barn som misst?nks vara utsatta f?r brott ska f? m?jlighet till ett gott omh?ndertagande n?r utredningar genomf?rs parallellt av sociala myndigheter samt av ?klagare och polis. Samverkan ska pr?glas av ett barnperspektiv- inte ett verksamhetsperspektiv, s?ger Ulrika Herbst, chef f?r Polisavdelningen p? Rikspolisstyrelsen.

I barnperspektivet ing?r att det ber?rda barnet ska f? information om ?tg?rder som ber?r honom eller henne. Det ?r ocks? viktigt att barnet f?r tillf?lle att uttrycka sin uppfattning och sina ?sikter med h?nsyn till ?lder och mognad.

- En v?l fungerande samverkan inneb?r att p?frestningarna p? barnet minskar, samtidigt som r?ttsprocessen kan g? snabbare och bli mer r?ttss?ker. Konceptet f?r Barnahus har f?tt en gl?djande stor spridning, men samverkan beh?vs oavsett om det finns gemensamma lokaler eller ej. Riktlinjerna har d?rf?r f?tt en generell utformning och ?r till?mpliga ?ven om man inte har tillg?ng till gemensamma lokaler, s?ger Marianne Ny.

Ut?ver den grupp barn som uts?tts f?r misshandel och sexuella ?vergrepp omfattar riktlinjerna ?ven barn som uts?tts f?r m?nniskohandel, kvinnlig k?nsstympning samt barn som lever i med v?ld i familjen. De nationella riktlinjerna inneh?ller bland annat f?ljande:

  • Samverkansavtal. F?r att samverkan ska fungera b?r s? kallade samverkansavtal/?verenskommelser uppr?ttas mellan samverkande myndigheter s? som socialtj?nst, polis, ?klagare, r?ttsmedicin samt h?lso- och sjukv?rd.
  • Samr?d. De samverkande myndigheterna b?r inf?r eller i direkt anslutning till polisanm?lan samr?da om arbetsf?rdelning och samordning av ?tg?rder i de utredningar som bedrivs parallellt.
  • Medh?rning. Barnet skall inte beh?va l?mna sin ber?ttelse vid flera tillf?llen till flera olika personer. De yrkesf?retr?dare som beh?ver ta del av barnets uppgifter f?r att kunna koordinera de parallella utredningarna b?r n?rvara vid polisens barnf?rh?r genom medh?rning. Barnet ska ha r?tt till full information om vilka som finns i medh?rningsrummet och ska f? svar p? sina fr?gor p? ett ?rligt och begripligt s?tt.
  • Krisst?d. De parter som samverkar kring barnet ska ha kunskap om hur barn och unga i kris ska bem?tas. Det f?rsta krisst?det och en bed?mning av fortsatt behandling b?r erbjudas barnet i anslutning till f?rsta insatsen.
  • Medicinsk kompetens. S?rskilda rutiner f?r den medicinska unders?kningen b?r utvecklas och relevant medicinsk kompetens b?r finnas fr?n barnmedicin, gynekologi, barn- och ungdomspsykiatri samt r?ttsl?kare.
  • Kompetens och erfarenhet. De samverkande myndigheterna ska s?kerst?lla att de personer som handl?gger ?rendena har h?g kompetens och erfarenhet inom omr?det.

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved