Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Ytterligare effektiviseringar m?jliga i Kriminalv?rden

2009-10-05

Det strategiska arbetet i Kriminalv?rden beh?ver f?rst?rkas och en ny tillsynsmyndighet inom kriminalv?rden b?r inr?ttas. Det ?r n?gra av de slutsatser som Utredningen Kriminalv?rdens effektivitet presenterar i sitt slutbet?nkande som i dag ?verl?mnades till justitieminister Beatrice Ask.

Utredningen konstaterar att de ?vergripande m?len f?r Kriminalv?rden inte har preciserats i myndighetens dagliga verksamhet. Kriminalv?rden b?r koppla samman sin vision, de strategiska m?len och den operativa verksamheten f?r att f?rb?ttra verksamhetens effektivitet och organisationens resultat. Eftersom Kriminalv?rden i flera avseenden saknar ett strategiskt ramverk brister ofta samordningen mellan olika utvecklingsinsatser inom myndigheten. Ledningens styrning framst?r som otydlig f?r den kriminalv?rdspersonal som arbetar i den klientn?ra verksamheten.

- Genom l?ngsiktiga strategier kan Kriminalv?rden l?gga fast hur arbetet ska bedrivas och prioriteras. De ?vergripande m?len b?r brytas ned till m?l som styr hur det omv?rdande arbetet, s?kerheten och behandlingsarbetet ska utvecklas p? l?ng sikt, s?ger s?rskilde utredaren Mats ?hlund.

Utredningen f?resl?r vidare att regeringen b?r ?verv?ga att komplettera de ?rliga regleringsbreven f?r myndigheten med fler?riga styrdokument. En mer l?ngsiktig styrning ger f?ruts?ttningar f?r Kriminalv?rden att till exempel hantera det l?ngsiktiga lokalf?rs?rjningsbehovet p? ett effektivt s?tt.

Kriminalv?rdens uppdrag inneb?r l?ngtg?ende befogenheter att ingripa i och p?verka de d?mdas tillvaro. Inskr?nkningen av de intagnas friheter och den slutna milj?n g?r att det m?ste finnas garantier f?r att de intagnas r?ttss?kerhet och r?ttstrygghet kan uppr?tth?llas i h?ktena och i anstalterna. Utredningen anser att en ny myndighet b?r bildas f?r tillsyn av Kriminalv?rdens verksamhet.

Utredningen har ocks? utv?rderat den s?kerhetsuppgradering som har skett sedan de uppm?rksammade rymningarna ?r 2004. Antalet rymningar fr?n slutna anstalter har sedan ?r 2004 minskat fr?n 33 till 8 (?r 2008). ?ven narkotikainnehavet p? anstalterna har minskat. Kriminalv?rden saknar dock underlag som visar om v?ldet har minskat eller om antalet allvarliga incidenter har blivit f?rre.

- Utredningen konstaterar att s?kerhetsniv?n inom Kriminalv?rden har h?jts, men att det ?r os?kert vilka effekter den h?gre s?kerhetsniv?n har f?tt eftersom det har saknats konkretiserade m?l och en adekvat uppf?ljning, s?ger Mats ?hlund.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Mats ?hlund
S?rskild utredare
08-453 66 00
073-055 15 55

Johan S?rensson
Utredningssekreterare
08-401 33 61
076-76 500 57

Christina Sundel?f
Utredningssekreterare


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved