Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Svinaktig djurh?llning kan f?rebyggas

2009-11-25

Djurr?ttssalliansens unders?kning visar att det inte r?cker med att jordbruksn?ringens representanter, veterin?rer, kvalitetskontrollanter mm bes?ker g?rdarna. Det m?ste ocks? finnas en offentlig kontroll v?rd namnet. Det har vi inte idag, ?ven om det varierar starkt mellan l?nsstyrelserna. Staten m?ste ta sitt ansvar f?r den fortsatta utvecklingen av den offentliga djurskyddskontrollen i enlighet med djurskyddslagstiftningens intentioner.

– Inte heller n?r kommunerna hade ansvaret hade vi en tillfredsst?llande tillsyn. D? fanns stora vita fl?ckar p? kartan d?r det inte bedrevs n?gon tillsyn ?verhuvudtaget. Idag finns det i varje fall ett helhetsperspektiv ?ver respektive l?ns djurh?llning och grundl?ggande f?ruts?ttningar f?r att bygga en bra offentlig kontroll, s?ger Jonny Andersson p? Naturvetarna.

?Den nu mycket oroande situationen ?r att tilldelningen av resurser medf?rt att flera l?n ?r kraftigt underbemannade medan ?vriga enbart ?r underbemannade. Till detta kan l?ggas l?nga k?rstr?ckor f?r flertalet av djurskyddsinspekt?rerna, tungrodda administrationssystem samt neddragning av personalstyrkan fr?n kommunernas tid. Verksamhets?verg?ngen har ocks? tagit mycket tid och resurser i anspr?k. F?r att kunna uppr?tth?lla den kontrollfrekvens som lagen kr?ver beh?ver flera l?n ha tre till fyra g?nger s? m?nga inspekt?rer som i dag. Det ?r ocks? viktigt att Jordbruksverket kr?ver in tillsynsplaner fr?n respektive l?nsstyrelse f?r att p? s? s?tt f? en tydlig bild av behov och resurser.

F?r att kunna leva upp till djurskyddslagstiftningens intentioner saknar Sverige flera hundra tj?nster. F?r n?rvarande har l?nsstyrelserna sammantaget drygt 150 tj?nster. P? papperet hade kommunerna cirka190 tj?nster. Jordbruksverket ber?knade f?rra ?ret att det borde vara 430 tj?nster. I de flesta fall r?cker antalet tj?nster idag till anm?lnings?renden och brandk?rsutryckningar. De r?cker p? l?nga v?gar inte till f?r att kunna genomf?ra regelbundna f?rebyggande kontroller. Parallellt med f?ranm?lda inspektioner m?ste djurskyddsinspekt?rerna ocks? kunna komma helt oanm?lt f?r att brister av den typ som Djurr?ttsalliansen uppm?rksammat ska kunna uppt?ckas.

– F?rv?nande nog har inte alltid djurskyddsinspekt?rerna verksamhetsledningens fulla st?d f?r oanm?lda inspektioner, avslutar Jonny Andersson.

Mer information: Jonny Andersson, 0733 66 24 89, jonny.andersson@naturvetarna.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved