Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Samsyn om gr?ns?verskridande brottslighet och migration i Stockholmsprogrammet

2009-12-01

Vid dagens r?dsm?te f?r r?ttsliga och inrikesfr?gor har f?rslaget till Stockholmsprogram diskuterats av inrikes- och migrationsministrarna. En bred samsyn r?dde kring att skapa ett tryggare och ?ppnare Europa d?r enskildas r?ttigheter v?rnas.

Ministrarna var ?verens om att effektiva ?tg?rder mot gr?ns?verskridande brottslighet m?ste g? hand i hand med v?rnad r?ttss?kerhet f?r den enskilde. Polissamarbetet beh?ver effektiviseras, bland annat genom b?ttre utnyttjande av Europol, samtidigt som individens r?ttigheter st?rks, bland annat genom att EU snabbt tilltr?der Europakonventionen f?r m?nskliga r?ttigheter.

Under m?tet diskuterades ocks? fr?gan om att inr?tta en s?rskild m?nniskohandelskoordinator. Syftet med f?rslaget ?r att b?ttre koordinera och utnyttja EU:s alla resurser f?r att bek?mpa m?nniskohandeln.

- Kampen mot m?nniskohandel ?r en viktig prioritering. Vi har lyft fram det p? flera s?tt. I Stockholmsprogrammet sl?r vi fast tydliga m?l f?r arbetet mot m?nniskohandel. En koordinator ?r ett s?tt att ytterligare f?rst?rka detta arbete, s?ger justitieminister Beatrice Ask.

Det r?dde vid m?tet enighet om att EU beh?ver en flexibel invandringspolitik f?r att m?ta kommande arbetskraftsbehov samtidigt som den olagliga invandringen m?ste bek?mpas. Vikten av ett gemensamt asylsystemet som tillvaratar migranters r?ttigheter och garanterar en effektiv och r?ttss?ker pr?vning av asylans?kningar betonades.

- Jag ?r s?rskilt n?jd med att EU nu sl?r fast att v?l hanterad migration kan vara positivt f?r alla inblandade, medlemsstaterna och EU i sin helhet, likv?l som f?r ursprungslandet och den enskilde migranten. Detta b?r genomsyra den fortsatta utvecklingen av en gemensam invandringspolitik, s?ger migrationsminister Tobias Billstr?m.

Vidare behandlades fr?gan om st?rkt solidaritet mellan medlemsstaterna i migrationsfr?gor och situationen i Medelhavet. I det perspektivet diskuterades i synnerhet Frontex roll, migranters r?ttigheter och ambitionsniv?n i avsnittet om asylpolitik. Ordf?randeskapet str?vade efter en balans som skulle vara acceptabel f?r samtliga medlemsstater och r?det tog n?gra avg?rande steg fram?t.

Under tisdagen kommer EU:s justitieministrar att forts?tta diskussionen om Stockholmsprogrammet. Programmet ska antas av EU:s stats- och regeringschefer vid Europeiska R?det den 10 - 11 december.

Stockholmsprogrammet ska ange ramarna f?r EU-samarbetet avseende polis- och tullsamarbete, r?ddningstj?nst, straffr?ttsligt och civilr?ttsligt samarbete, asyl, migrations- och viseringspolitik f?r ?ren 2010 - 2014.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Markus Friberg
Pressekreterare hos Tobias Billstr?m
08-405 57 96
0702-61 30 84


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved