Senaste från forumet
« Gå tillbaka

En ny f?ngelse- och h?kteslagstiftning - med individen i fokus

2010-01-27

Regeringen har beslutat att inh?mta Lagr?dets yttrande ?ver en ny f?ngelselag och en ny h?kteslag. Den nya lagstiftningen, som inneb?r en tydligare och mer ?ndam?lsenlig reglering av verkst?llighet i anstalt och h?kte, ska f?rena humanitet med h?gt st?llda krav p? s?kerhet och effektivitet.


En ny f?ngelselag
Regeringen har i tv? tidigare etapper genomf?rt reformer som varit av betydelse f?r s?v?l en mer individualiserad verkst?llighet i anstalt som f?r ordningen och s?kerheten d?r. Den f?rsta etappen innebar bl.a. nya utslussnings?tg?rder i form av s.k. ut?kad frig?ng och vistelse i halvv?gshus. Den andra etappen innebar sk?rpta regler n?r det g?ller intagnas r?tt att inneha personliga tillh?righeter, men ocks? ut?kade m?jligheter till brevgranskning och avskiljande.

I denna lagr?dsremiss ers?tter regeringen 1974 ?rs lag om kriminalv?rd i anstalt med en ny f?ngelselag. Den nya f?ngelselagen ska ge Kriminalv?rden b?ttre f?ruts?ttningar att f?rebygga ?terfall i brott, utan att kravet p? s?kerhet och individens eget ansvar s?tts ?t sidan. Det st?ller krav p? att verkst?lligheten i anstalt ges en individuell utformning och ett meningsfullt och tydligt inneh?ll.

Lagf?rslaget inneb?r bl.a.
- att ett bes?k hos en intagen ska kunna ?ga rum i ett bes?ksrum som ?r s? utformat att bes?karen och den intagne h?lls ?tskilda av t.ex. en glasruta,
- att permission ska kunna kontrolleras med elektroniska hj?lpmedel (fotboja),
- att det inte l?ngre ska kr?vas att den intagne ?r d?md till l?gst tv? ?rs f?ngelse f?r att kunna placeras p? en s.k. s?kerhetsavdelning vid risk f?r rymning eller fritagning,
- att en tj?nsteman inom kriminalv?rden ska ges befogenhet att avvisa eller avl?gsna obeh?riga personer,
- att Kriminalv?rden ges befogenhet att kontrollera ett fordon som passerar in i eller ut ur en anstalt, och
- att en del av den intagnes ers?ttning ska kunna tas i anspr?k f?r betalning av hemresa n?r han eller hon ska utvisas.

F?r att verkst?lligheten i anstalt ska ges ett meningsfullt och tydligt inneh?ll inneb?r f?rslaget ocks? att det i lag anges
- att en individuellt utformad verkst?llighetsplan ska uppr?ttas f?r varje intagen, och
- att den intagne normalt ska ha avtj?nat minst en fj?rdedel av strafftiden, dock minst tv? m?nader, innan han eller hon f?r beviljas permission,

En ny h?kteslag
I lagr?dsremissen f?resl?s ?ven en ny h?kteslag, utformad med f?ngelselagen som f?rebild. Enligt f?rslaget ska tingsr?ttens pr?vning av ?klagarens beslut att meddela restriktioner av visst slag f?r en h?ktad person kunna ?verklagas. Syftet ?r att garantera att restriktioner f?r en h?ktad tillgrips och bibeh?lls med st?rsta m?jliga restriktivitet.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Eric Leijonram
R?ttssakkunnig
08-663 63 89
070-279 87 49


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved