Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Sk?rpta straff f?r allvarliga v?ldsbrott m.m.

2010-01-28


Regeringen har i dag beslutat att inh?mta Lagr?dets yttrande ?ver ett f?rslag om ?ndringar i brottsbalken. F?rslaget syftar till att h?ja straffen f?r allvarliga v?ldsbrott, att ?ka sp?nnvidden mellan straffen f?r brott i allm?nhet och att sk?rpa straffen vid ?terfall i brott.

Straffen h?js f?r alla allvarliga v?ldsbrott. Domstolarna ska n?r straffet best?ms s?rskilt beakta om en g?rning inneburit ett allvarligt angrepp p? n?gons liv, h?lsa eller trygghet till person. Straffskalornas utrymme upp?t tas d?rmed i anspr?k och straffen kommer att uppvisa en st?rre spridning inom straffskalorna. Straffv?rdet ska ligga ?ver straffminimum eller den allra nedersta delen av straffskalan. F?r brott som sedan tidigare ligger en bit upp i straffskalan ska straffv?rdet ligga p? en ytterligare h?gre niv?. F?r brott som ligger p? niv?n sex m?nader och upp till ett ?r b?r en h?jning ske med tv? m?nader och p? niv?n d?r?ver och upp till tv? ?r b?r h?jningen vara tre-fem m?nader. En grov misshandel som i dag skulle ge ett ?rs f?ngelse b?r fram?ver resultera i f?ngelse ett ?r och tre m?nader. F?r ett dr?p d?r straffv?rdet i dag motsvarar f?ngelse i sex och ett halvt ?r b?r straffv?rdet fram?ver anses uppg? till omkring ?tta ?r.

Straffskalan f?r grov misshandel, som idag ?r f?ngelse i l?gst ett och h?gst tio ?r, delas upp. F?r synnerligen grov misshandel d?ms till f?ngelse i l?gst fyra och h?gst tio ?r. F?r annan grov misshandel d?ms till f?ngelse i l?gst ett och h?gst sex ?r. Den nya, str?ngare straffskalan kan anv?ndas n?r grovt v?ld anv?nts mot ett barn, en ?ldre m?nniska eller en person med funktionshinder. Den kan ocks? anv?ndas n?r den tilltalade systematiskt anv?nt grovt v?ld mot en n?rst?ende kvinna.

Straffminimum f?r grov utpressning h?js fr?n f?ngelse i sex m?nader till f?ngelse i ett ?r. En utpressning kan t.ex. bed?mas som grov n?r utpressaren har utnyttjat sin anknytning till en kriminell gruppering som ?gnar sig ?t beskyddarverksamhet eller illegal indrivningsverksamhet.

Straffminimum f?r grovt v?llande till annans d?d h?js fr?n f?ngelse i sex m?nader till f?ngelse i ett ?r. ?ndringen inneb?r att straffet sk?rps n?r det grova v?llandebrottet beg?tts tillsammans med rattfylleri eller annat trafikbrott men ocks? t.ex. n?r n?gon ut?vat d?dligt v?ld mot annan men saknat upps?t till hans eller hennes d?d.

F?rsv?rande och f?rmildrande omst?ndigheter ges ett ?kat genomslag vid straffv?rdebed?mningen av brott i allm?nhet.

Best?mmelsen om att det utg?r en f?rsv?rande omst?ndighet om brottslighet har bedrivits i organiserad form utvidgas. Som f?rsv?rande ska beaktas om brottet utgjort ett led i en brottslighet som ut?vats i organiserad form eller systematiskt eller om brottet f?reg?tts av s?rskild planering. Ett exempel p? brottslighet som ut?vats i organiserad form ?r illegal indrivningsverksamhet som en gruppering ?gnar sig ?t. Med brottslighet som ut?vats systematiskt avses brottslighet d?r ett visst tillv?gag?ngss?tt upprepats ett flertal g?nger av en eller flera g?rningsm?n.

?terfall i brott ska beaktas i sk?rpande riktning n?r straff best?ms. Lagstiftningen f?rtydligas i syfte att ?ka anv?ndningen av straffsk?rpningsm?jligheten och enhetligheten i r?ttstill?mpningen. Det sl?s fast att domstolen i sk?rpande riktning ska ta h?nsyn till om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Dessutom slopas nuvarande begr?nsning om att ?terfall ska beaktas "i sk?lig utstr?ckning".

F?rslaget ?r t?nkt att tr?da i kraft den 1 juli 2010.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22-------------------------
L?s mer
-------------------------
Webbuts?ndning: Presskonferens: Sk?rpta straff f?r v?ldsbrott (http://www.regeringen.se/sb/d/12609/a/138609)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagr?dsremiss: Sk?rpta straff f?r allvarliga v?ldsbrott m.m. (http://www.regeringen.se/sb/d/12658/a/138598)


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved