Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Ett nytt samlat insolvensf?rfarande

2010-01-28

Den s?rskilde utredaren i Insolvensutredningen, riksdagsledamoten och advokaten Jan Ertsborn, har i dag till justitieminister Beatrice Ask ?verl?mnat slutbet?nkandet Ett samlat insolvensf?rfarande - f?rslag till ny lag (SOU 2010:2).

Efter det att utredningen i september 2008 ?verl?mnade delbet?nkandet V?gen tillbaka f?r ?verskuldsatta (SOU 2008:82) ?terstod av uppdraget att ?verv?ga hur f?rfarandet f?r f?retagsrekonstruktion kan f?rb?ttras och samordnas med konkursf?rfarandet samt att l?mna f?rslag syftande till upph?vandet av ?tervinningsf?rbudet f?r skatter och avgifter. Arbetet har resulterat i ett f?rslag till en helt ny lag - insolvenslagen.

Lagen om f?retagsrekonstruktion, som inf?rdes 1996, har inte f?tt det genomslag som man f?rv?ntade. Detta har flera orsaker. En ?r att det saknas verktyg f?r att genomf?ra en tillr?ckligt genomgripande rekonstruktion. En annan ?r den bristande samordningen med konkurslagen.

D?rf?r f?resl?r utredningen att f?rfarandet f?r konkurs och f?retagsrekonstruktion samordnas inom ramen f?r ett samlat insolvensf?rfarande. Detta sker effektivast genom att samla lagstiftningen i en och samma lag.

F?rslaget till ny reglering innefattar antingen rekonstruktion av g?lden?ren, rekonstruktion av verksamheten eller avveckling i form av nedl?ggning eller utf?rs?ljning.

Rekonstruktion av g?lden?ren ska ske genom en rekonstruktionsplan, som r?stas fram av fordrings?garna. Planen ska inte bara inneh?lla ett f?rslag till ackord, som det ?r i dagens lagstiftning, utan ?ven andra ?tg?rder som kr?vs f?r att f?retaget ska bli livskraftigt, exempelvis nedl?ggning av ol?nsamma delar av verksamheten, byte av ledningspersoner och f?r?ndringar av ?gandet. Upplysningar som ?r viktiga f?r fordrings?garna ska ocks? l?mnas.

I huvudfallet ska domstolen p? ans?kan av g?lden?ren eller en borgen?r f?rordna en insolvensf?rvaltare, som ?vertar r?digheten ?ver g?lden?rens egendom. Det blir sedan f?rvaltaren som, efter ?verv?ganden och ?verl?ggningar med st?rre fordrings?gare, avg?r om f?rfarandet ska inriktas mot en g?lden?rsrekonstruktion, d?r i s? fall f?rvaltaren l?gger fram en rekonstruktionsplan, eller mot en verksamhetsrekonstruktion, d?r verksamheten s?ljs som en going-concern. Det sista alternativet f?r f?rvaltaren blir att l?gga ner verksamheten och s?lja ut tillg?ngarna.

Ett globalt problem ?r sv?righeterna att f? g?lden?ren att ans?ka om insolvensf?rfarandet i tid, dvs. innan de ekonomiska problemen har blivit s? stora att det inte l?ngre finns n?got kvar att rekonstruera. Fr?mst mot bakgrund av detta f?resl?r utredaren att g?lden?ren ges en m?jlighet att genomf?ra en rekonstruktion utan att f?rlora r?digheten ?ver f?retaget. F?r att motverka missbruk, m?ste detta f?renas med villkor om att det verkligen finns m?jlighet till en framg?ngsrik rekonstruktion. Ett villkor ?r att l?gga fram en hos vissa fordrings?gare f?rankrad rekonstruktionsplan, som visserligen kan f?r?ndras n?got under ?rendets g?ng. Domstolen utser i s?dana fall en rekonstrukt?r, som b?de har till uppgift att medverka till att f? igenom rekonstruktionsplanen och samtidigt bevaka fordrings?garnas intressen. F?rfarandet m?ste snabbas upp i f?rh?llande till dagens tidsfrister och i de vanligaste fallen b?r genomf?randet kunna ske p? mellan tv? och fyra m?nader.

I det samlade insolvensf?rfarandet inf?rs ocks? en m?jlighet till rekonstruktion genom enbart ett ackordsf?rfarande. Detta kan g?ras mycket enkelt och snabbt - inom n?gra veckor fr?n ans?kan till domstolen ska ackordsfr?gan vara avgjord och fastst?lld av domstolen. Detta ackordsf?rfarande kommer sannolikt att l?mpa sig s?rskilt v?l f?r mindre f?retag och g?lden?rer som bedriver sin verksamhet som enskilda firmor eller handelsbolag.

F?r att tydligt markera nyheterna i f?rslagen och f? ett snabbt genomslag utm?nstras de traditionella begreppen konkurs och f?retagsrekonstruktion ur lagstiftningen. I st?llet anv?nds - liksom i flertalet utl?ndska r?ttssystem - genomg?ende begreppet insolvens.

F?rhoppningen ?r att inf?randet av ett samlat insolvensf?rfarande i svensk r?tt medf?r att livskraftiga f?retag helt eller delvis kan rekonstrueras p? ett effektivt s?tt och d?refter bli framg?ngsrika delar av v?rt n?ringsliv.

Den nya lagen f?resl?s tr?da i kraft den 1 januari 2012.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Riksdagsledamot Jan Ertsborn
S?rskild utredare
08-786 44 49
070-207 45 48

Hovr?ttsassessor Anna Billing
Sekreterare
08-405 90 18


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved