Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Granskning av en mordutredning

2010-02-04

Rikspolisstyrelsen och ?klagarmyndigheten beslutade den 10 juli 2009 att gemensamt granska de ?tg?rder som vidtogs av polis och ?klagare i samband med utredningen av mordet p? Pernilla Hellgren i Falun i juni 2000.

Granskningen syftar till att unders?ka om ?rendet handlagts i enlighet med de rutiner som g?ller f?r brott av den h?r sv?rhetsgraden, och om de ?tg?rder som vidtogs under spaningsarbetet var v?l avv?gda med h?nsyn till brottets art.

Granskningen har genomf?rts av en inspektionsgrupp under ledning av professor Leif GW Persson, Rikspolisstyrelsen, och vice ?ver?klagare Mikael Bj?rk, ?klagarmyndigheten.

Inspektionsgruppen vill rikta allvarlig kritik mot det s?tt p? vilket utredningen genomf?rts.

Bland annat har man saknat en beredskap f?r den h?r typen av h?ndelser, de resurser som s?tts in i inledningsskedet har varit otillr?ckliga och de som ansvarat f?r ledningen av utredningen har i allt v?sentligt saknat erfarenhet av att utreda spaningsmord. Den viktiga inre spaningen har eftersatts, arbetet har brustit i systematik och kontinuitet och inspektionsgruppen konstaterar att om man arbetat p? vedertaget s?tt, med tillr?ckliga resurser och kompetens hade man kunnat f? in g?rningsmannen i utredningen inom de n?rmaste m?naderna efter mordet. Den stora bristen ?r avsaknaden av en ?vergripande utredningsstrategi och of?rm?gan att h?lla fast vid en systematisk och vedertagen arbetsmetod.

Redan i januari, sex m?nader efter mordet, finns han dock med i utredningsmaterialet efter en inre spaning som genomf?rts av personal vid Riksmordkommissionen. Utifr?n de ing?ngsv?rden som g?llt f?r den spaningen tillh?r han ocks? de tio mest intressanta t?nkbara g?rningsm?nnen p? den lista som Riksmordkommissionen tagit fram. N?r Riksmordkommissionen l?mnar Falun tv? m?nader senare, i mars 2001, kommer man dock inte att f?lja upp denna inre spaning. G?rningsmannen gl?ms helt enkelt bort.

Ist?llet har man redan p? h?sten samma ?r helt l?mnat det vedertagna och systematiska utredningsarbetet d?rh?n f?r att ist?llet ?verg? till att bearbeta tips fr?n allm?nheten om t?nkbara g?rningsm?n samt ta DNA-prov p? dessa. Totalt har man, under de knappt ?tta ?r som utredningen p?g?r, topsat n?rmare ?tta hundra personer varav ingen som gett tr?ff p? g?rningsmannens DNA.

I november 2006 f?r man s? in ett tips om g?rningsmannen men detta ligger fortfarande obearbetad sexton m?nader senare, i april 2008, d? Engla H?glund m?rdas. Sk?let till att detta inte g?rs ?r att utredningen helt saknat resurser. Fr?n och med h?sten 2002 best?r utredningen av 1-2 personer som arbetar deltid med den. Den ansvarige spaningsledaren har vid flera tillf?llen beg?rt mer resurser utan att f? n?gra och man har s?ledes inte ens haft m?jlighet att kontinuerligt granska inkommande tips. Inspektionsgruppen vill h?r rikta allvarlig kritik mot den operativa ledningen f?r polisen i Dalarna f?r att utredningen inte f?tt de resurser som kr?vts f?r att den skall kunna genomf?ra sitt uppdrag.

De brister som konstaterats i samband med utredningen av mordet p? Penilla Hellgren ?r p? intet vis unika f?r Dalapolisen. Medlemmarna i Inspektionsgruppen har gjort liknande iakttagelser p? flera h?ll i landet och v?ra intervjuer med personalen vid Riksmordkommissionen bekr?ftar ocks? denna bild.

F?r att ?tg?rda dessa brister f?resl?r vi bland annat f?ljande.

- Varje polismyndighet m?ste f?rs?kra sig om att man kan uppfylla bemanningskraven enligt polisens metodst?d f?r utredning av grova brott (PUG). Eftersom spaningsmord ?r s?llsynta brott finns det d?rf?r anledning f?r landets mindre polismyndigheter att inleda samverkan med n?rliggande myndigheter s? att man vid behov har de personella resurser som kr?vs f?r att genomf?ra utredningen med full spaningsstyrka enligt PUG.
- Detta kr?ver en p? f?rhand uppr?ttad beredskaps- och handlingsplan f?r s?dana brott d?r de samverkande myndigheterna dels har ?ronm?rkt personal f?r uppgiften, dels har uppr?ttat ?verenskommelser om vilka personella och andra resurser som man vid behov skall kunna erbjuda en annan myndighet.
- Riksmordkommissionen beh?ver f?rst?rkas fr?n nuvarande ?tta till tretton personer f?r att kunna ge fullt st?d till tv? samtidigt p?g?ende utredningar av det h?r slaget. Regelverket, vad g?ller deras samarbete med de lokala myndigheter som de bitr?der, m?ste ocks? g?ras klarare. Bland annat i form av fortl?pande kontroll av hur utredningsarbetet fortskridit.
- En ny granskningsfunktion b?r inr?ttas vid utredningen av s? kallade spaningsmord genom att vi inf?r ett system med revisorer – erfarna mordutredare som inte deltagit i utredningen - som med fr?scha ?gon g?r in och granskar arbetet s? fort en utredning k?rt fast.
- Utredningar av grova v?ldsbrott st?ller stora krav p? kunskaper om s?dana brott samt tidigare praktisk utredningserfarenhet. Vi vill d?rf?r inr?tta en nationell kriminalpolisutbildning f?r v?ldsbrottsutredare.
- Vad g?ller det datast?d som st?r till polisens f?rfogande vid utredning av grova brott finns det tv? problem i samband med detta. Dels ?r de olika registren f?r?ldrade och sv?ra att s?ka i, dels ?r de otillf?rlitliga d? inl?ggning och uppdatering inte har sk?tts konsekvent. Avslutningsvis har vi d?rf?r l?mnat olika f?rslag hur man inom ramen f?r de redan existerande datasystemen skall kunna ?tg?rda dessa problem.

F?r mer information g?r det bra att kontakta

Leif GW Persson 0704-188688 leif.gw.persson@phs.police.se
Mikael Bj?rk 031-739 41 01 mikael.bjork@aklagre.se
Toni Demitz-Helin 08-401 0775 toni.demitz-helin@polisen.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved