Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Frihetspartiet och omstruktureringen av Svensk Polis

2010-02-07

Media har upprepade g?nger pumpat ut budskapet att Frihetspartiet vill banta polisv?sendet? till 14?000 anst?llda. Detta ?r ett faktum som ?ger sin riktighet men ?r taget ur sitt sammanhang och d?rf?r medvetet ger en h?gst missvisande bild r?rande hur Frihetspartiet vill omstrukturera Svensk Polis. F?r att f? den r?tta bilden m?ste man ocks? n?dv?ndigtvis publicera partiprogrammets samtliga punkter vad g?ller denna omstrukturering.?

Frihetspartiet vill:

- Inf?ra en nationell polisstyrka

- Banta antalet polisanst?llda till 14 000 poliser.

- Skapa en oberoende myndighet i avsikt att styra polisverksamheten mot en r?ttss?ker verksamhet som har st?d i forskning och lag samt tillhandah?lla tj?nster som tillgodoser polisens behov av experter p? aktuella omr?den. Denna myndighet ber?knas ha ett behov av cirka 3 500 civilanst?llda, forskare, dataexperter, ekonomer samt jurister.

- Tredubbla anslaget till Brottsf?rebyggande R?det (Br?) fr?n 62 miljoner kronor 2010 till 186 miljoner. Ge klara myndighetsdirektiv till Br? att f?r varje framlagd forskarrapport ocks? fastsl? det effektiva och ekonomiskt l?nsamma f?r polisen att satsa mot olika fenomen, grupperingar och f?reteelser. L?t samtidigt Br? g?ra vetenskapligt uppbyggda rapporter ?ver olika typer av grupperingars kriminalitet och olika brottstypers f?rekomst och l?t d?refter dessa ligga till grund f?r och styra polisen verksamhet.

- Polisen skall tvingas rikta och bedriva sin verksamhet p? forskningsm?ssiga grunder. Det skall inte l?ngre vara m?jligt f?r polisen att sj?lv utv?lja m?l och rikta sina insatser mot grupperingar d?r det inte finns fullst?ndig och godk?nd forskningsm?ssig dokumentering att grupperingarna som s?dana utg?r kriminella organisationer. Enskilda individers brottslighet skall i forts?ttningen inte heller f? utg?ra en urs?kt att rikta insatser mot en hel gruppering eller subkultur.

- Inf?ra en p? r?ttss?kerhet grundad polisi?r verksamhet. D?r inga ?tg?rder som ej har ett uttalat och direkt st?d i lagstiftningen, och av de p? den oberoende myndigheten av jurister godk?nda insatser och handlingar, i forts?ttningen skall f? ?ga rum inom polisverksamheten.

- Inf?ra en ny extern myndighet f?r polisens internutredningsfall. En organisation med erfarna ?klagare s?som utredare med en stab av jurister och etikexperter med flera n?dv?ndiga experter under sig.

L?ser man igenom alla dessa punkter framtr?der ocks? en helt annan bild ?ver vad Frihetspartiet vill ?stadkomma avseende svensk polis. Vi vill banta antalet polisanst?llda till 14?000 man. Vi vill dock anst?lla 3?500 experter. Ekonomer som tillser att verksamheten sk?ts kostnadseffektivt d? polisv?sendet, oberoende vilka resurser de tillf?rs, icke f?rm?r att f? ekonomin i balans. D?rf?r kr?vs ekonomer som styr upp och kontrollerar verksamheten f?r att f? den kostnadseffektiv.

En ytterligare ?tg?rd f?r att effektivisera polisv?sendet ?r att inr?tta en nationell polisstyrka som ers?tter de nuvarande 21 polismyndigheterna. Det s?ger sig sj?lv att 21 olika myndigheter med en m?ngd chefer i topp- och mellanposition dels f?rorsakar att pengarna str?mmar ur poliskassan och dels inneb?r konstanta makt- och prestigekamper. Detta vill Frihetspartiet r?da bot p? genom inr?ttandet av en, enda, nationell svensk polismyndighet.

Det kr?vs vidare jurister som leder och styr bort polisen fr?n direkt lagstridiga ?tg?rder s?som provokation, oreglerade avlyssningar och ?vervakningar, samt en m?ngd andra former av ?tg?rder som vidtas inom en oreglerad gr?zon. De ?tg?rder som inte har ett direkt st?d i lagboken skall heller inte f? vidtas.

Vidare kr?vs dataexperter. Polisv?sendet,s?v?l som andra myndigheter, har ett sj?lvklart behov av IT-experter f?r databehandling och systemutveckling. De enskilda poliserna besitter inte den utbildningsbas att de sj?lva kan eller skall hantera ett omr?de som kr?ver expertkompetens.

Frihetspartiet vill ?ven st?rka Brottsf?rebyggande R?det, Br?, och tredubbla anslaget till BR?:s verksamhet. Vi vill att staten ger ett permanent myndighetsdirektiv till BR?, att i samband med varje framlagd rapport, ocks? fastst?lla det ekonomiska utfallet av polisi?ra satsningar mot det unders?kta brottsfenomenet. Om s?dana satsningar kan anses vara proportionella mot ett f?rv?ntat utfall. Frihetspartiet vill vidare att BR? ges mandat att grundligt utreda storleken ?ver olika gruppers kriminalitet samt olika brottstypers f?rekomst.

Frihetspartiet vill d?refter att dessa rapporter och utredningar skall ligga till grund f?r och styra polisens brottsbek?mpande verksamhet. Det skall s?ledes inte l?ngre vara m?jligt f?r polisen att p? egen hand utv?lja m?l f?r insatser d?r forskningsm?ssig grund saknas. Det skall inte vara m?jligt att f?rf?lja grupperingar d?r forskning inte ger underlag f?r att grupperingen i sig ?r en kriminell organisation. Ej heller skall enskilda individers brottlighet f? bilda grund f?r samlade polisinsatser mot hela grupperingar.

Det finns ingen forskning som s?ger att fler poliser per automatik ger fler uppklarade brott. Idag satsar polisen en v?ldigt stor andel av sina resurser mot s? kallad organiserad brottslighet, som svarar f?r 2-3 % av de sammantagna brotten varvid ?vriga brott till stor del f?r stryka p? foten. Frihetspartiet vill ist?llet att polisen i f?rsta hand skall rikta sin brottsbek?mpande verksamhet mot de omr?den som har st?rst betydelse f?r den enskilda m?nniskan i Sverige. Vi pratar d? om exempelvis inbrott, st?lder, snatteri, cykelst?lder, sexualbrott, kvinno- och barnmisshandel med flera. Omr?den d?r uppklarningsprocenten ?r skr?mmande l?ga men ocks? omr?den som har v?ldigt stor betydelse f?r hur trygg den enskilda m?nniskan upplever sin faktiska vardagsverklighet.?

Frihetspartiet vill slutligen ocks? flytta ?ver polisens internutredningar till en ny extern myndighet best?ende av erfarna ?klagare, jurister och etikexperter. Det s?ger sig sj?lv att kollegor inte skall utreda kollegor d? resultatet oftast blir sv?rt missvisande och friande.

Detta ?r vad Frihetspartiet vill ?stadkomma f?r att f?r?ndra svenskt polisv?sende till en v?lfungerande, kostnadseffektiv och r?ttss?kert arbetande myndighet av modernt snitt. L?ter det som att Frihetspartiet bara har f?r avsikt att f?rsvaga polisv?sendet? Nej, Frihetspartiet vill ta ett helhetsgrepp och omstrukturera hela organisationen i avsikt att erh?lla en slimmad och trimmad, kostnadseffektiv och? r?ttss?ker polisi?r verksamhet som drivs p? forskningsm?ssiga grunder!

Peter Schjerva, ordf?rande Frihetspartiet


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved