Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Stort intresse f?r r?ttsfall som p?verkar byggbranschen

2010-02-08

Lokalen var proppfull n?r Stockholms Byggm?staref?rening p? fredagsmorgonen bj?d p? frukostm?tet Standardavtal i praktiken. Byggm?staref?reningens entreprenadjurister arbetar dagligen med branschens standardavtal och f?ljer st?ndigt det aktuella r?ttsl?get. Vid dagens frukostm?te presenterades tre av de viktigaste prejudicerande r?ttsfallen som p?verkar byggbranschen f?r ett 50-tal byggare och jurister. Deltagarna fick ocks? med sig skriften Byggjuridik hem, d?r Stockholms Byggm?staref?rening tv? g?nger om ?ret sammanfattar de viktigaste r?ttsfallen.

?

Takkupem?let – om ansvar f?r tekniska l?sningar

– Det viktigaste prejudikatet under 2009 var det s? kallade takkupem?let, en 21 ?r gammal tvist som ?ntligen har f?tt ett avg?rande i H?gsta domstolen, ber?ttade Daniel Mod?us. En byggentrepren?r hade anlitats av ett kommunalt bostadsbolag f?r att uppf?ra ett antal bostadshus. AB 72 var avtalat och entreprenadformen var utf?randentreprenad, vilket inneb?r att best?llaren tillhandah?ller f?rdiga bygghandlingar ?t entrepren?ren. Vid slutbesiktningen uppt?cktes fuktgenomslag vid ett antal av husens takkupor. Entrepren?ren hade i ett tidigt skede f?reslagit en ?ndring av takkupornas konstruktion och tillhandah?llit konstruktionsritning f?r dessa som best?llaren intagit i entreprenadkontraktet.

Tvisten bestod i vem som ansvarade f?r felet – best?llaren, eftersom entreprenadformen var utf?randeentreprenad, eller entrepren?ren, som f?reslagit konstruktionen och tagit fram konstruktionsritningarna.

Enligt AB 72 kap 1 ? 9 (som idag motsvaras av en i princip likadan formulering i AB 04 kap 1 ? 6) svarar den part som tillhandah?llit uppgifter, unders?kningsmaterial och handlingar j?mte d?ri angivna konstruktioner f?r riktigheten av dessa. Men b?de tingsr?tten och hovr?tten menade att ansvaret f?r l?sningens riktighet inte ?r samma sak som ansvar f?r dess l?mplighet och att best?llaren ?vertagit ansvaret f?r konstruktionen genom att f?ra in konstruktionsritningen i kontraktet.

B?de tingsr?tten och hovr?tten ?verraskade branschen, eftersom det ?r en v?l etablerad princip att den som tar fram underlaget f?r en konstruktion ocks? ?r ansvarig f?r den. En f?r?ndring p? denna punkt skulle komma att f? konsekvenser f?r branschens standardavtal och eventuellt kr?va nya revideringar. H?gsta domstolens valde dock att f?lja den traditionella tolkningen av paragrafen och fann att entrepren?ren hade strikt ansvar f?r takkupornas ?ndam?lsenliga funktion.

?

Hovr?ttsdom ang?ende garantitid och fackm?ssighet

En kommun uppdrog 1997 ?t en entrepren?r att uppf?ra gruppbost?der och uppt?ckte senare att badrumsgolven var fuktskadade p? grund av att betongen haft f?r h?g fukthalt f?r den aktuella konstruktionen med golvv?rme. Kommunen uppt?ckte felet inom garantitiden men reklamerade inte f?rr?n efter ordinarie garantitids utg?ng.

En dom i hovr?tten har klargjort att det inte r?cker att ett fel har framtr?tt under garantitiden, utan det m?ste ocks? reklameras inom garantitiden f?r att omfattas av garantin.

– Fuktskadan, som berodde p? att fukthalten i betongen var f?r h?g n?r badrumsgolvet lades in, anses inte heller vara entrepren?rens ansvar, eftersom man f?ljt den tabell i Hus AMA 83 som vid tiden var branschpraxis f?r den typen av golv. Genom att f?lja AMA och tekniska f?reskrifter ?r inte entrepren?ren v?rdsl?s, ?ven om resultatet visar sig vara ol?mpligt, ber?ttade Louise Wibert Uggla.

?

Gar-Bo f?rbjuds anv?nda villkor

Gar-Bo F?rs?kring AB hade tidigare ett villkor i sina byggfels- och f?rdigst?llandef?rs?kringar att f?rs?kringshavaren inte f?r g?ra avsteg fr?n g?llande byggnormer. Marknadsdomstolen har funnit att detta villkor m?ste tas bort, eftersom det kan tolkas som att ett felaktigt utf?rt arbete av en entrepren?r inte t?cks av f?rs?kringen.

– Vi vill po?ngtera att v?rt syfte med villkoret var att utesluta fel som uppkommit genom att best?llaren valt en konstruktion utanf?r byggnormerna, inget annat, kommenterade Peter Wipp, Senior underwriter p? Gar-Bo, fr?n publiken.

– Formuleringen i f?rs?kringsvillkoren om att Gar-Bo f?rbeh?ll sig r?tten att godk?nna den besiktningsman som konsumenten ans?gs ocks? osk?lig och m?ste tas bort, avslutade Daniel Mod?us.

?

F?r ytterligare information, kontakta Anneli Albertsson p? Stockholms Byggm?staref?rening, 08-587?147 05 eller 073-616 12 75.

Foto: Rosie Alm


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved