Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Arbetsf?rmedlingen d?ms till att betala skadest?nd f?r diskriminering p? grund av religion (m?l nr T 7324-08)

2010-02-08

Stockholms tingsr?tt har i dag funnit att Arbetsf?rmedlingen gjort sig skyldig till diskriminering n?r myndigheten ?terkallade en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program f?r en man som p? grund av sin religi?sa ?vertygelse inte tagit en kvinnlig f?retagsrepresentant i hand. Arbetsf?rmedlingen ska betala skadest?nd till mannen med 60 000 kr f?r kr?nkning.
Arbetsf?rmedlingen h?nvisade under h?sten 2005 mannen till ett arbetsmarknadspolitiskt program. Under tiden han genomf?rde programmet var mannen ber?ttigad till ekonomisk ers?ttning. I syfte att erh?lla praktik, som ingick som ett moment i programmet, anordnades under v?ren 2006 ett m?te med ett f?retag. Vid m?tet avb?jde mannen att ta f?retagets kvinnliga representant i hand med h?nvisning till sin religion. En tid efter m?tet beslutade
Arbetsf?rmedlingen att ?terkalla mannens anvisning till programmet med motiveringen att han genom sitt agerande vid m?tet medverkat till att han inte erbjudits praktikplats. Arbetsf?rmedlingens ?tg?rd innebar ?ven att mannen f?rlorade r?tten till ekonomisk ers?ttning. Mannen ?verklagade beslutet till Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) som dock avslog ?verklagandet.
Diskrimineringsombudsmannen (DO) v?ckte talan mot Arbetsf?rmed-lingen och gjorde g?llande att mannen blev utsatt f?r diskriminering genom att anvisningen ?terkallades. Enligt DO innebar beslutet ett missgynnande av mannen som hade samband med hans religion. DO beg?rde att Arbetsf?rmedlingen skulle betala skadest?nd till mannen med 120 000 kr.
Med h?nsyn till utformningen av Arbetsf?rmedlingens och AMS beslut, samt inneh?llet i en tj?nsteanteckning som uppr?ttades av Arbetsf?rmedlingen, har det enligt tingsr?tten st?tt klart att Arbetsf?rmedlingen ?terkallat mannens anvisning med anledning av att han v?grat att ta den kvinnliga f?retagsrepresentanten i hand. Detta trots att man k?nt till att han till f?ljd av sin religi?sa ?vertygelse saknade m?jlighet att ta fr?mmande kvinnor i hand. DO hade d?rmed gjort det antagligt att mannen blivit diskriminerad p? grund av sin religion.
N?r den som p?st?r sig ha blivit diskriminerad har gjort det antagligt att diskriminering f?rekommit m?ste motparten, i det h?r fallet Arbetsf?r-medlingen, bevisa att diskriminering inte har f?rekommit.
Arbetsf?rmedlingen har emellertid inte lyckats bevisa sitt p?st?ende att beslutet om att ?terkalla anvisningen saknade samband med mannens religion. Tingsr?tten f?rpliktar d?rf?r Arbetsf?rmedlingen att betala skadest?nd till mannen med 60 000 kr f?r kr?nkning. Vid best?mmandet av skadest?ndets storlek har tingsr?tten beaktat att diskrimineringen visserligen synes ha varit oavsiktlig men att den har ?gt rum inom ramen f?r offentlig verksamhet och lett till allvarliga f?ljder f?r mannen.
F?r en mer utf?rlig redog?relse f?r omst?ndigheterna i m?let och tingsr?ttens bed?mning h?nvisas till domen. Den finns tillg?nglig p? tingsr?tten, avd. 3, enhet 32. H?nvisa till m?l nr T 7324-08.
F?r mer information kontakta:
Axel Taliercio
R?dman
08-561 652 33


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved