Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Brott beg?ngna av barn under 15 ?r ska utredas i st?rre utstr?ckning

2010-02-11

Regeringen har i dag beslutat att inh?mta Lagr?dets yttrande ?ver f?rslag till ?ndringar i lagen med s?rskilda best?mmelser om unga lag?vertr?dare. Det ?vergripande syftet med de f?reslagna ?ndringarna ?r att brott beg?ngna av barn under 15 ?r ska utredas i st?rre utstr?ckning och mer effektivt.
Det ?r angel?get att barn under 15 ?r som beg?r brott eller missbrukar droger uppm?rksammas i god tid s? att effektiva insatser kan s?ttas in f?r att hj?lpa barnet och f?rhindra att barnet utvecklar en kriminell livsstil. Fler utredningar av brott som beg?tts av barn under 15 ?r ?kar f?ruts?ttningarna f?r att socialtj?nsten och v?rdnadshavarna ska ha ett bra underlag f?r sina bed?mningar av vilka ?tg?rder som b?r vidtas f?r att hj?lpa barnet.
Allvarliga brott ska som huvudregel alltid utredasF?r att understryka vikten av att det genomf?rs en utredning n?r barn under 15 ?r misst?nks f?r allvarlig brottslighet (minst ett ?rs f?ngelse i straffskalan) ska polisen som regel alltid inleda en utredning. Det g?ller till exempel f?r brott som mord, grov misshandel och r?n.
Brottsofferperspektivet lyfts framPolisen ska vidare kunna utreda ?ven mindre allvarliga brott som inneburit antingen en allvarlig integritetskr?nkning f?r offret eller stor ekonomisk skada. Genom f?rslaget st?rks brottsoffrens st?llning.
Utredning med h?nsyn till ett allm?nt intressePolisen ska ocks? kunna utreda mindre allvarlig brottslighet om det beh?vs f?r att kunna bedriva ett effektivt brottsf?rebyggande arbete, till exempel n?r en viss typ av brottslighet, till exempel omfattande st?lder, har b?rjat f?rekomma i stor omfattning i ett visst omr?de.
Tydligare regler f?r n?r socialtj?nsten ska beg?ra en utredningSocialtj?nsten ska hos polisen beg?ra att en utredning inleds om ett barn under 15 ?r kan misst?nkas f?r ett brott och en utredning kan antas ha betydelse f?r att avg?ra socialtj?nstens insatser f?r barnet. Vid bed?mningen ska socialtj?nsten s?rskilt beakta om det ?r fr?ga om brott som ?ventyrar den unges h?lsa och utveckling eller om brottet ?r ett led i en upprepad brottslighet.
Barnets r?ttss?kerhet st?rksJuridiskt bitr?de f?r barnet ska f?rordnas i st?rre utstr?ckning. N?r en utredning inleds p? grund av att barnet beg?tt ett allvarligt brott ska som huvudregel ett juridiskt bitr?de f?rordnas.
Utredningar ska bedrivas skyndsamtF?r att understryka vikten av att en utredning bedrivs med s?rskild skyndsamhet inf?rs en tidsfrist som inneb?r att utredningen ska vara klar inom tre m?nader.
Kroppsbesiktning vid s?rskilt allvarlig brottslighetF?r att utredningar om allvarlig brottslighet ska kunna bedrivas effektivt inf?rs en m?jlighet att kroppsbesiktiga barn under 15 ?r, till exempel f?r att en DNA-analys ska kunna genomf?ras, om det ?r av synnerlig vikt f?r att klarl?gga omst?ndigheterna kring brottet.
Kroppsbesiktning i form av drogtestDet ska vara m?jligt att drogtesta barn under 15 ?r som misst?nks f?r att ha anv?nt narkotika om det beh?vs f?r att avg?ra vilka insatser socialtj?nsten beh?ver s?tta in.
Lag?ndringarna f?resl?s tr?da i kraft den 1 juli 2010.

Kontakt:Martin ValfridssonPressekreterare hos Beatrice Ask08-405 47 22070-274 10 22


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved