Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Regeringsr?tten avsl?r Landskrona stads ans?kan om kamera?vervakning

2010-02-11

Regeringsr?tten har idag valt att avsl? Landskrona stads ans?kan om tillst?nd till allm?n kamera?vervakning vid J?rnv?gsgatan, R?dhusgatan, Stora Norregatan, R?dmansgatan, Borgm?stargatan och ?stergatan.

-?Dagens beslut av Regeringsr?tten att inte till?ta kamera?vervakning i innestaden g?r mig mycket f?rv?nad. Det s?ger kommunstyrelsens ordf?rande Torkild Strandberg med anledning av att Regeringsr?tten idag bifallit JK:s beg?ran om att inte till?ta kamera?vervakning i centrala Landskrona.

-?Detta vittnar tydligt om att man inte f?rst?tt allvaret i den situation som r?der i centrala Landskrona. Att som Regeringsr?tten p?st? att kommunen b?r vidta andra ?tg?rder k?nns ganska platt. Vilka ?tg?rder menar Regeringsr?tten att vi ska ta till?

Landskrona stad, som drabbats av en omfattande och ofta grov kriminalitet har som ett led i att bek?mpa denna beslutat om 16 kameror i centrala Landskrona. Justitiekanslern har starkt ifr?gasatt detta ur integritetssynpunkt och drivit fr?gan om kamerornas borttagande till Regeringsr?tten, d?r ?rendet nu behandlats och avslagits.?

-?Kamera?vervakningsutredningen, som presenterades f?r n?gon m?nad sedan, hade varit ett utm?rkt tillf?lle att sl? fast en ny linje n?r det g?ller synen p? kamera?vervakning. S? skedde inte. Nu vilar ett mycket tungt ansvar p? Justitieministern att skyndsamt vidta ?tg?rder f?r att det ska var m?jligt att anv?nda kamera?vervakning i brottsf?rebyggande syfte.

?–?Endast kamera?vervakning l?ser inte problemen med brottsligheten, men ?r en viktig del i en helhet. Ett gott samh?llsklimat ?r beroende av att m?nniskor k?nner trygghet. B?de faktisk brottslighet och upplevd otrygghet skadar tilltron till samh?llet. D?rf?r ?r det en demokratisk f?rpliktelse att bek?mpa b?de kriminaliteten och otryggheten. Kamera?vervakning ?r ett viktigt redskap i detta.

–?Argumentet att kamera?vervakningen inneb?r en integritetskr?nkning ?r inte h?llbar i det h?r fallet. Vilken integritetskr?nkning kan vara st?rre ?n att uts?ttas f?r ett grovt brott?

–?V?rnandet om den personliga integriteten ?r en av grundpelarna i ett ?ppet samh?lle. St?llningstagande bottnar i en grundmurad uppfattning att den integritetskr?nkning som ett grovt brott inneb?r ?r l?ngt st?rre ?n att det h?r och var finns kameror monterade i v?ra st?der. Att garantera medborgarnas trygghet till liv och h?lsa ?r en av samh?llets grundl?ggande uppgifter. Dagens lagstiftning om kamera?vervakning och dess till?mpning hindrar oss fr?n att fullg?ra denna uppgift, avslutar Torkild Strandberg.

Torkild Strandberg
Kommunstyrelsens ordf?rande (FP)
0733 – 47 31 60

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved