Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Ett sk?rpt skadest?ndsansvar f?r v?rdnadshavare

2010-02-11Regeringen har i dag beslutat att inh?mta Lagr?dets yttrande ?ver ett f?rslag till ?ndringar av skadest?ndslagen. Enligt f?rslaget ska en f?r?lder som har v?rdnaden om ett barn vara skyldig att betala skadest?nd f?r vissa typer av skador som barnet orsakar genom brott. Syftet ?r att tydligg?ra att det ?r f?r?ldrarna som b?r huvudansvaret f?r sina barn och ungdomar.

F?r?ldrar har i dag i princip inte n?gon skyldighet att ers?tta skador som deras barn orsakar. Regeringen har i budgetpropositionen fr?n ?r 2010 pekat p? att en trygg uppv?xt ?r den mest effektiva brottsf?rebyggande insatsen och att f?r?ldrarna har huvudansvaret f?r sina barn och ungdomar. I lagr?dsremissen f?resl?r regeringen ett str?ngare skadest?ndsansvar f?r f?r?ldrar i syfte att tydligg?ra detta ansvar. F?rslaget inneb?r att en f?r?lder som har v?rdnaden om ett barn ska ansvara f?r vissa typer av skador som barnet orsakar genom brott. Ansvaret f?ruts?tter inte att v?rdnadshavaren varit v?rdsl?s. Ansvaret ska g?lla person- och sakskada och skada genom kr?nkning. Detta ?r de skador som typiskt sett uppkommer vid de vanligaste ungdomsbrotten, till exempel st?ld, r?n och misshandel.

F?r?lderns ansvar ska vara begr?nsat till h?gst en femtedel av prisbasbeloppet - f?r n?rvarande cirka 8 500 kr - f?r varje skadeh?ndelse. Dessutom ska skadest?ndsansvaret undantagsvis kunna j?mkas om det i ett enskilt fall skulle vara uppenbart osk?ligt att f?r?ldern ska betala skadest?ndet.

Lag?ndringarna f?resl?s tr?da i kraft den 1 september 2010.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Mikael Forsgren
R?ttssakkunnig
08-405 80 14


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved