Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Juridiska – ett helt nytt spr?k?

2010-02-15

M?nga m?nniskor har erfarenhet av sv?righeter att f?rst? juridiska texter. Juristers spr?kanv?ndning kan uppfattas som mer ?n n?dv?ndigt sv?rtillg?nglig. I sin avhandling unders?ker spr?kvetaren Ann Bl?ckert vilka spr?knormer som f?rmedlas till juriststudenterna under deras utbildning.

Att spr?ket ?r juristens fr?msta arbetsredskap ?r n?got som jurister sj?lva ofta betonar. Under utbildningen grundl?gger blivande jurister sitt s?tt att hantera detta redskap. Ett intresse av att veta mer om spr?kbruket i ett sammanhang d?r spr?ket st?r i centrum ligger bakom Ann Bl?ckerts avhandling ”Juridiska – ett nytt spr?k? En studie av juridikstudenters spr?kliga inskolning”. Hennes bakgrund som l?rare och studiev?gledare har bidragit till intresset f?r studenters skrivande.

Ann Bl?ckerts huvudsakliga syfte ?r att unders?ka vilka spr?knormer som f?rmedlas till studenterna genom l?rarnas kommentarer till studenternas texter och genom olika former av skrivhandledning. I avhandlingen, som nyligen f?rsvarades vid Uppsala universitet, analyserar hon l?rarkommentarer till texter skrivna under det f?rsta ?ret av juridikutbildningen vid Uppsala universitet.

I b?rjan av utbildningen fokuseras l?rarnas textkommentarer till stor del p? spr?ket. Kommentarer till ordval och stil dominerar p? den f?rsta terminen. Studenterna m?ste l?ra sig att undvika ett alltf?r vardagligt och ett alltf?r tillkr?nglat spr?k.

- I utbildningen m?ter de en form av dubbla budskap. L?rarna f?rmedlar budskapet ”skriv enkelt!”, men i kurslitteraturen m?ter studenterna ibland en komplicerad meningsbyggnad, s?ger Ann Bl?ckert.

De nya juridikstudenterna f?r h?ra att juridisk svenska ?r ”ett helt nytt spr?k”. Mycket av det som l?rarna markerar i studenternas texter g?ller avvikelser fr?n skriftspr?ksnormer i allm?nspr?ket. S? ?r exempelvis oftast fallet n?r grammatiska och syntaktiska spr?kstrukturer aktualiseras i l?rarkommentarerna.

- Budskapet att juridisk svenska ?r ett nytt spr?k ?r d?rf?r knappast befogat. D?remot beh?ver studenterna f?rutom termkunskap till?gna sig stilistisk och pragmatisk medvetenhet. Det inneb?r bland annat medvetenhet om vikten av precision i ordvalet – att v?ga varje ord p? guldv?g – f?r att undvika formuleringar som inte anses passa in i den s? kallade juridiska tonen, s?ger Ann Bl?ckert.

Den undervisningspraktik som juridikstudenternas skrivande ?r infogat i inneb?r bland annat att studenternas texter av r?ttvisesk?l bed?ms anonymt. Det medf?r att det inte finns s? stor m?jlighet f?r en student att resonera om texten med den l?rare som kommenterat och bed?mt den. Det ?r d? viktigt att l?rarnas textkommentarer utformas s? att de ber?r ?ven mer komplexa aspekter av studenternas spr?kanv?ndning.

De skriftliga kommentarerna ?r dock ofta kortfattade, och utrymmet f?r problematisering av spr?knormer och textm?nster blir d? begr?nsat. D?rigenom minskar l?rarnas och utbildningens m?jligheter att bidra till en f?rdjupad spr?klig medvetenhet hos juridikstudenterna. Hos en del l?rare i studien ?terfinns l?ngre, resonerande kommentarer. F?r andra l?rare kan arbetssituationen f?rsv?ra m?jligheten att ge annat ?n kortfattade spr?kliga kommentarer som ordval eller syftning.

F?r mer information kontakta Ann Bl?ckert, tel: 018-471 10 83, 0730-740 304, e-post: ann.blyckert@nordiska.uu.se

L?s mer om avhandlingen p? universitetets hemsida.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved