Senaste från forumet
« Gå tillbaka

En st?rkt ?gander?tt - nya ers?ttningsregler vid expropriation

2010-02-15

Regeringen har beslutat att inh?mta Lagr?dets yttrande ?ver f?rslag till nya ers?ttningsregler vid expropriation och andra situationer d?r fastigheter tas i anspr?k med tv?ng. De nya reglerna leder till h?jda ers?ttningar, bl.a. genom ett p?slag med 25 procent p? marknadsv?rdet p? den fastighet som ?r i fr?ga. F?rslagen inneb?r en f?rst?rkning av ?gander?tten.

Genom expropriation och liknande tv?ngs?tg?rder kan fastigheter tas i anspr?k f?r att angel?gna samh?llsprojekt ska kunna genomf?ras. Detta ?r dock en mycket ingripande ?tg?rd f?r fastighets?garen. Han eller hon blir av med hela eller delar av fastigheten eller m?ste t?la att den belastas med ledningsr?tt, v?gr?tt eller liknande.

F?r dessa ingrepp i ?gander?tten betalas ers?ttning enligt best?mmelser som utformades i b?rjan av 1970-talet. Reglerna kan medf?ra att fastighets?garen blir otillr?ckligt kompenserad och att ers?ttningen t.o.m. understiger den ianspr?ktagna fastighetens marknadsv?rde. Samtidigt sker allt fler expropriationer i privat regi, och det f?rekommer att exproprierade fastigheter anv?nds i kommersiell verksamhet.

Med h?nsyn till expropriationens ingripande f?ljder f?r den enskilde anser regeringen att ers?ttningsniv?erna vid expropriation och liknande ?tg?rder b?r h?jas.

- Lagf?rslaget kommer att medf?ra att fastighets?garen kompenseras b?ttre f?r egendomsf?rlusten. Det inneb?r en viktig och v?lbeh?vlig f?rst?rkning av ?gander?tten, s?ger justitieminister Beatrice Ask.

Lagr?dsremissen inneh?ller bl.a. f?ljande delf?rslag.
- Det g?rs ett generellt p?slag p? expropriationsers?ttningen. P?slaget uppg?r till 25 procent av fastighetens marknadsv?rde. Genom f?rslaget tas det ?kad h?nsyn till att ?garen ofrivilligt blir av med fastigheten.
- En begr?nsningsregel f?r ers?ttningen upph?vs. Denna regel inneb?r att ers?ttningen best?ms under marknadsv?rdet n?r detta v?rde har stigit p? grund av f?rv?ntningar om att fastigheten ska f? anv?ndas p? ett nytt och tidigare inte till?tet s?tt.
- Vissa m?jligheter att g?ra avdrag fr?n ers?ttningen avskaffas. S?dana s.k. toleransavdrag g?rs i dag, eftersom det anses att fastighets?garen ska beh?va t?la vissa f?ljder av expropriationen utan ers?ttning.

Lagf?rslagen f?resl?s tr?da i kraft den 1 augusti 2010.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Henrik Matz
Kanslir?d
08-405 36 16

Magnus Hermansson
?mnessakkunnig
08-405 19 06


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved