Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Frihetspartiet svarar Barbro J?nsson

2010-02-16

D? Barbro J?nsson i artikeln: "Frihetspartiet ett tecken p? Hells Angels desperation" g?r till attack mot Frihetspartiet och levererar ett antal h?pnadsv?ckande uttalanden, f?r att vara avsedda f?r ett politiskt parti, tvingas h?rmed Frihetspartiet att g? i svarom?l. Se vidare:?http://www.newzglobe.com/inrikes/20100211/frihetspartiet-ett-tecken-pa-hells-angels-desperation

De?tv? personer som d?mdes f?r bomd?det mot Barbro J?nssons d?rr tillh?rde en gruppering som inte har med mc-kulturen att g?ra. Detta ?r ett faktum som Barbro J?nsson i sin yrksebefattning s?v?l s?som offret i relaterat fall m?ste vara mycket v?l medveten om varf?r hennes framh?rdande i dessa p?st?enden m?ste ses som h?gst oseri?st.??

Att Frihetspartiet skulle bildats p? grund av polisens framg?ngsrika arbete med att bek?mpa MC-kriminaliteten ?r lika f?rhoppningsfullt som direkt felaktigt. Polisen ?r n?mligen inte framg?ngsrik i att bek?mpa mc-klubbar! All objektiv statistik talar emot detta faktum. Polisen ?r ist?llet aktiv med att trakassera, f?rf?lja och med att i media stigmatisera mc-klubbarna vilket ?r en v?rldsvid skillnad. Framg?ngsrik brottsbek?mpning kan uppvisa h?ga resultat n?r det avser direkta lagf?ringar. Trakasseringar kan m?tas i mediauppm?rksamhet men har inga faktiska resultat som st?r i proportion till denna mediauppm?rksamhet, vilket ?r fallet med s?v?l polisens aktionsgrupper som med de tidigare s? kallade s?rskilda satsningarna vilket ocks? Brottsf?rebyggande r?det p?pekat i sina redovisningar av satsningarna!

Vad avser Barbro J?nssons f?rs?k att s?tta likhetstecken mellan Frihetspartiet och en namngiven klubb vill vi h?nvisa till den utf?rliga skrivelsen vi tidigare publicerat i saken d?r vi f?rklarar s?v?l v?r st?ndpunkt som v?r syn p? ?rendet: http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/ artikeln: ”Uttalande r?rande Frihetspartiets styrelse”.

Grundl?ggande f?r hela Barbro J?nssons argumentering ?r det p?st?endet att Frihetspartiet vill banta Sveriges sammantagna polisstyrka till 14?000 man. Detta ?ger sin riktighet men ?r en uppgift som ?r tagen ur sitt sammanhang och d?rf?r inte ger ens en antydan till den verkliga sanningen. Frihetspartiet vill reformera hela Sveriges polisv?sende. Vi vill f?rutom bantningen av antalet polisanst?llda inr?tta en nationell polismyndighet samt anst?lla 3?500 forskare, ekonomer, jurister och dataexperter att underst?dja polismyndigheten. Vi vill s?kra att polisarbetet sker utefter r?ttss?kra grunder. D?r inga ?tg?rder som ej har ett uttalat och direkt st?d i lagstiftningen i forts?ttningen skall f? ?ga rum inom polisverksamhetens ramar. Vi vill att Polisen skall tvingas bedriva verksamheten utefter forskningsm?ssiga grunder och rikta sitt arbete mot de brottstyper och grupperingar som ?ger forskningsm?ssig grund. Vi h?nvisar till den st?rre skrivelse i ?mnet vi tidigare l?tit publicera: http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/? Detta program ?r n?gonting helt annat ?n som kommer till uttryck i Newzglobes artikel eller i Barbro J?nssons uttalanden.

Barbro J?nsson uppger sig ocks? vara f?rv?nad ?ver att Frihetspartiet ”inte tycks ha n?gon dold agenda. ”Deras agenda ?r f?rv?nansv?rd ?ppen. De h?vdar sina intressen och f?rs?ker via lagstiftningsv?gen att g?ra sig av med det som ?r det st?rsta hotet just nu, n?mligen polisen och polisens befogenheter, enligt g?llande r?tt”. Barbro J?nsson, op?l?st som hon ?r, har tydligen inte f?rm?tt ta till sig det faktum att Frihetspartiet ?r ett politiskt parti och ingen mc-klubb som l?nge varit fritt fram att angripa i media s?v?l som av polis. I hela J?nssons resonemang finns ett inbyggt systemfel i det att hon f?ruts?tter att mc-klubbar ?r kriminella organisationer. Om man ist?llet n?rmar sig partibildningen fr?n ett annat h?ll, fr?n forskares, kriminologers och Brottsf?rebyggande R?dets synvinkel s? framst?r ist?llet partibildningen inte bara som h?gst legal utan s?som ett sj?lvklart steg emedan mc-klubbarna d? konstaterats vara f?rem?l f?r verklig f?rf?ljelse och ett gravt ?verskattat intresse fr?n polisens sida. D? faller alla bitarna p? plats och m?nstret framtr?der f?r betraktarens ?gon.

Att angripa ett politiskt parti ?r en helt annan sak ?n att angripa en mc-klubb. N?r man som bitr?dande Rikskriminalchef eller polischef g?r utfall mot ett politiskt parti ?verskrider personerna grovt sitt mandat. Det ?r vare sig polis eller ?klagares sak att l?gga sig i eller att f?rs?ka p?verka den politiska opinionen eller debatten i landet. H?r g?r Barbro J?nsson sig skyldig till brott mot den fria ?siktsbildningen vilket borde uppm?rksammas inte bara av Frihetspartiet utan av alla f?rsvarare av demokratiska v?rderingar och yttrandefrihet i landet.

Avslutningsvis vill vi bara kommentera det faktum att Barbro J?nsson menar att Frihetspartiet ?g?r mot sina egna v?rderingar n?r vi tar avst?nd fr?n kvinnov?ld d? en mc-medlem nyligen d?mts f?r misshandel av sin f?re detta flickv?n. ”Det ?r inte helt i linje med det budskapet de skickar ut.” Helt generellt resonerat, utan att h?nsyfta till det speciella fallet d? det vare sig f?religger en ikraftvunnen dom, Frihetspartiet inte har tillg?ng till fakta i m?let eller vi ?nskar att f?regripa och p?verka en f?rnyad pr?vning i ?rendet, vilket Barbro J?nsson tydligen inte k?nner samma samvetsbet?nkligheter kring att ut?va p?verkan p? r?ttssystemet ikring, kan vi uttala:

F?r det f?rsta inneb?r inte det faktum att en enskild person g?r sig skyldig till ett brott att kulturen som s?dan inte kan f?rd?ma hans g?rning eller taga avst?nd och ?ven st? upp f?r en diametralt motsatt st?ndpunkt.

En mc-klubbs medlem ?r inte en kultur och ?n mindre ett helt parti. I dagarna kan jag inte heller se det kloka i att Barbro J?nsson anv?nder ett dylikt fall f?r att misst?nkligg?ra Frihetspartiet och mc-kulturen emedan ett l?ngt v?rre brottsfall nyligen uppdagats inom polisk?ren. En h?gt uppsatt polischef som f?rel?st om j?mlikhet och intagit en h?g svansf?ring s?som f?rd?mare av sexualbrott har ju nyss ertappats f?r att ha gjort sig skyldig till upprepade ?vergrepp och v?ldt?kter av minder?riga. Menar d? Barbro J?nsson att detta brott ?r i linje med Polisv?sendets st?ndpunkter och det budskap polismyndigheterna s?nder ut? Ty annars faller ju Barbro J?nssons argumentering platt till marken om att misst?nkligg?ra en hel kultur p? grundval av en enskild individs g?rningar. L?t oss konstatera och enas kring det faktum att enskilda medlemmar ?r just enskilda medlemmar och i forts?ttningen inte skall brukas s?som ett verktyg att kriminalisera vare sig en hel kultur, en enskild mc-klubb eller det svenska polisv?sendet.

Peter Schjerva, ordf?rande Frihetspartiet


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved