Senaste från forumet
« Gå tillbaka

DO st?mmer bostadsr?ttsf?rening som nekade romsk kvinna k?pa l?genhet

2010-02-18

Den romska kvinnan ville k?pa en bostadsr?ttsl?genhet i en HSB-f?rening i Haparanda till sig och sina tre barn. Men styrelsen sade nej och h?nvisade till att medlemmarna inte ville har romer i f?reningen. Nu st?mmer Diskrimineringsombudsmannen (DO), bostadsr?ttsf?reningen och yrkar p? 100?000 kronor vardera till kvinnan och hennes tre barn.

Den romska kvinnan kom ?verens med s?ljaren om att hon skulle f? k?pa l?genheten. Men k?pet f?rhindrades av bostadsr?ttsf?reningens ordf?rande och vice ordf?rande som meddelade att ”inga romer f?r komma till v?r bostadsr?ttsf?rening”.

Kvinnan anm?lde till DO att hon k?nde sig diskriminerad p? grund av sin etniska tillh?righet. DO, anser att kvinnan och hennes barn utsatts f?r etnisk diskriminering n?r de inte blev antagna som medlemmar i f?reningen och st?mmer nu bostadsr?ttsf?reningen till Haparanda tingsr?tt.

– Det f?rekommer en tydlig diskriminering p? den svenska bostadsmarknaden, vilket ?r en av anledningarna till den etniska segregationen, s?ger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

– Den svenska majoritetsbefolkningen och personer med invandrarbakgrund lever idag i olika bostadsomr?den och boendeformer. M?nga grupper har sv?rt att g?ra boendekarri?r, till exempel genom att k?pa en bostadsr?tt.

F?r ytterligare upplysningar kontakta processf?rande jurist Laine Str?mgren, tfn 08- 120 20?767.

Bakgrund

Under det kommande ?ret ska DO s?rskilt unders?ka diskrimineringen p? bostadsmarknaden, enligt ett regeringsuppdrag som myndigheten f?tt.

DO har under 2009 drivit ett antal fall till domstol som visar p? diskriminerande strukturer som p?verkar romers r?tt till bostad. I m?nga fall missgynnas gruppen d?rf?r att hyresv?rdar eller styrelser i bostadsr?ttsf?reningar har en negativ f?rest?llning om romer som grupp, liksom i ovanst?ende fall.????????????????????? ?

Detta ?r DO
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering p? grund av k?n, k?ns?verskridande identitet eller uttryck, etnisk tillh?righet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell l?ggning och ?lder. DO tar emot och utreder anm?lningar fr?n m?nniskor som anser att de utsatts f?r diskriminering.
Vi ?vervakar ocks? att arbetsgivare, universitet och skolor arbetar f?r att motverka diskriminering och f?r att ge anst?llda, studenter och elever lika m?jligheter.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved