Senaste från forumet
« Gå tillbaka

EU:s Viseringskodex

2009-09-24Viseringsutredningen har i dag ?verl?mnat delbet?nkandet EU:s Viseringskodex (SOU 2009:77) till migrationsminister Tobias Billstr?m. Utredningen f?resl?r bland annat regler om r?tt till ?verklagande av beslut om avslag av ans?kan om Schengenvisering.

Genom Viseringskodexen sammanf?rs best?mmelser om visering f?r kortare vistelser, dvs. understigande tre m?nader till en EG-r?ttsakt. De r?ttsakter som tidigare reglerat skilda fr?gor r?rande viseringar f?r kortare vistelser upph?vs. Viseringskodexen inneb?r ocks? vissa nyheter.

Utredningens viktigaste f?rslag och ?verv?ganden r?r:

- R?tt f?r s?kanden att ?verklaga beslut om avslag p? en viseringsans?kan samt ?terkallelse eller upph?vande av en visering. Viseringsutredningen f?resl?r att det inf?rs regler om ?verklagande av beslut i viserings?renden och att dessa ?renden b?r f?lja vad som allm?nt g?ller f?r utl?nnings?renden, dvs. att migrationsdomstol ?r f?rsta ?verklagandeinstans och att migrations?verdomstolen ?r andra och sista ?verklagandeinstans. Med h?nsyn till viserings?rendenas s?rart f?resl?r utredningen att viserings?rendena ska handl?ggas av endast en migrationsdomstol som utses av regeringen.
- Inf?rande av regler om upptagande av biometriska k?nnetecken (fingeravtryck och fotografi) i samband med viseringsans?kningar. Best?mmelser om upptagande av biometri regleras utt?mmande av Viseringskodexen. Viseringskodexen g?ller som lag i Sverige. Utredningen f?resl?r i denna del inte n?gra f?rfattnings?ndringar eller kompletterande nationella regler.
- Best?mmelser om olika former av samarbete mellan medlemsstaterna. Den mest l?ngtg?ende samarbetsformen ?r ?verenskommelser om representation mellan medlemsstaterna inneb?rande att Sverige kan ing? en ?verenskommelse med en annan medlemsstat om att den statens beh?riga myndigheter f?r Sveriges r?kning f?r besluta i viserings?renden. I utl?nningslagen finns redan i dag en m?jlighet f?r regeringen att komma ?verens med en annan Schengenstat om representation. Utredningen f?resl?r att den nuvarande best?mmelsen i utl?nningslagen ?ndras s? att den i st?llet tar sikte p? ?verenskommelser om representation avseende beslut om viseringar enligt Viseringskodexen. ?vriga samarbetsformer regleras helt?ckande av kodexen och f?ranleder inte n?gra f?rfattnings?ndringar eller kompletterande nationella regler.

Fakta om Viseringskodexen och utredningens f?rslag
Viseringskodexen har meddelats genom en EG-f?rordning. EG-f?rordningarna ?r till alla delar bindande och direkt till?mpliga och f?r inte inf?rlivas i svensk r?tt. De kan emellertid beh?va kompletteras p? nationell niv? f?r att undanr?ja eventuella motstridigheter i regelverket som uppst?r vid deras ikrafttr?dande. Med denna EG-r?ttsliga utg?ngspunkt l?mnas i utredningen en bed?mning av vilka svenska f?rfattnings?ndringar som beh?ver g?ras med anledning av best?mmelserna i Viseringskodexen.

F?rutom ovan redovisade f?rslag och ?verv?ganden inneb?r kommitt?ns f?rslag att best?mmelserna i utl?nningslagen anpassas efter Viseringskodexen och att f?reskrifter som framg?r direkt av EG-f?rordningen - bl.a. beviskrav och villkor f?r beviljande av viseringar - utm?nstras.

Kommitt?n f?rsl?r att det i utl?nningslagen inf?rs en ny ben?mning f?r viseringar som utf?rdas enligt Viseringskodexen. Viseringskodexen utg?r en utveckling av Schengensamarbetet och utredningen f?resl?r d?rf?r att en visering som utf?rdas enligt Viseringskodexens f?reskrifter ben?mns Schengenvisering.

Kommitt?n l?mnar inte n?gra f?rslag avseende utl?nningsf?rordningen (2006:97) utan pekar bara p? vissa of?renligheter med Viseringskodexens best?mmelser. Utredningen f?resl?r att best?mmelserna i utl?nningsf?rordningen ses ?ver.Kontakt:
S?rskild utredare
F.d. generaldirekt?ren H?kan Sandesj?
08-405 16 43

Utredningssekreterare
Hovr?ttsassessorn Dina Gutrad
08-405 48 92
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2009:77 EU:s Viseringskodex (http://www.regeringen.se/sb/d/11385/a/132401)


Pressmeddelandet publicerades p? MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved