Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Pressmeddelande ang?ende tv?ngsf?rvaltningen av "Ekfors elanl?ggning"

2010-11-04

F?rvaltningsr?tten i Link?ping
F?rvaltningsr?tten har den 4 november 2010 beslutat att den elektriska anl?ggning, som anv?nds med st?d av Ekfors Kraft AB:s n?tkoncession f?r omr?de med anl?ggningsnummer 1892 Io, ska st?llas under f?rvaltning av en s?rskild f?rvaltare (s? kallad tv?ngsf?rvaltning). D?rmed bifalles Energimarknadsinspektionens ans?kan med st?d av lagen om s?rskild f?rvaltning av vissa elektriska anl?ggningar. Beslutet g?ller gentemot samtliga fyra angivna motparter - Ekfors Kraft AB, StorStark AB, Konkursboet Ekfors Mark och Linjebyggnad AB samt Konkursboet Rottneby Bruk AB.

Som s?rskild f?rvaltare har F?rvaltningsr?tten f?rordnat advokat Johan Gullesj?, det vill s?ga den person som Energimarknadsinspektionen har f?reslagit. Advokat Johan Gullesj? ?r ocks? den som sedan F?rvaltningsr?ttens tidigare beslut den 30 september 2010 fungerar som s?rskild f?rvaltare.? Advokat Johan Gullesj? ska s? snart som m?jligt och senast den 30 december 2010 l?mna in en plan till F?rvaltningsr?tten. I planen ska det anges vilka ?tg?rder som kr?vs f?r att undanr?ja de missf?rh?llanden som har f?ranlett beslutet om tv?ngsf?rvaltning, hur dessa ?tg?rder ska genomf?ras och den tid som kr?vs f?r att genomf?ra ?tg?rderna.

Alla praktiska fr?gor som r?r hur anl?ggningen ska sk?tas fram?ver, och vad som g?ller mellan kunder och f?retaget, h?nvisas i f?rsta hand till den s?rskilde f?rvaltaren. Dessa fr?gor ?r inte n?got som F?rvaltningsr?tten kan ta st?llning till. F?r vidare fr?gor h?nvisas till Energimarknadsinspektionen, som ?r den myndighet som svarar f?r tillsyn ?ver marknaderna f?r el, naturgas och fj?rrv?rme.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved