Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/50/153350/juridikfokus.se/public_html/dynamic/db.php on line 14 Juridiska nyheter - Första avhandlingen i Sverige inom redovisningsrätt presenterad


Senaste från forumet
« Gå tillbaka

F?rsta avhandlingen i Sverige inom redovisningsr?tt presenterad

2010-11-17

-????omfattande unders?kning av de internationella redovisningsnormerna (IFRS)

Forskaren Kjell Johansson vid Juridiska institutionen p? Handelsh?gskolan vid G?teborgs universitet presenterade nyligen den f?rsta avhandlingen inom redovisningsr?tt.? Avhandlingen behandlar principen ?substance over form? och r?ttvisande bild av ekonomisk verklighet och f?rmedlar kunskap som b?de yrkesverksamma, normgivare och akademi har nytta av.? Unders?kningen mynnar ut i en beskrivande modell, den s? kallade kretsloppsmodellen, och en deskriptiv teori om ekonomisk verklighet.

Idag finns relativt lite skrivet inom ?mnet redovisningsr?tt, n?got som Kjell Johansson med sin forskning vill ?ndra p?. Han menar att ?mnet aktualiseras allt mer genom den ?kande internationaliseringen. Begreppet substance over form ?r fundamentalt inom internationell redovisning och har anglosaxiskt ursprung. Sett med svenska ?gon inneb?r det ett nytt s?tt att t?nka kring redovisning, menar Kjell Johansson.

-???????? De senaste ?rtiondena har den internationella redovisningen p?verkat den svenska redovisningen, vilket bland annat gett oss fler regler. Den externa informationen som f?retagen ?r skyldiga att l?mna har d?rmed blivit mer regelstyrd vilket gjort att redovisnings?mnet ?ndrat karakt?r, s?ger Kjell Johansson.?

I avhandlingen g?rs en systematisk unders?kning av standarder f?r redovisning av varulager, materiella anl?ggningstillg?ngar, f?rvaltningsfastigheter, immateriella tillg?ngar, entreprenader, finansiell och operationell leasing och vissa koncernm?ssiga fr?gor i syfte att utreda om dessa kan ge uttryck f?r substance over form och avbilda f?retagets och/eller marknadens ekonomiska verklighet.? ?ven fall d? den s? kallade overridingregeln avseende r?ttvisande bild m?jligen kan bli till?mplig identifieras och f?r att illustrera och f?rklara har Kjell Johansson anv?nt sig av typfall. Kjell Johansson menar att avhandlingen ?ven kan l?sas f?r att f? kunskap om hur de principbaserade normerna ?r uppbyggda samt f?r att f? argument f?r att utforma en redovisningsprincip vid till?mpning.

Unders?kning mynnar ut i en beskrivande modell f?r att f? en r?ttvisande bild av ekonomisk verklighet, den s? kallade kretsloppsmodellen och en deskriptiv teori om ekonomisk verklighet.

-???????? Kretsloppsmodellen beskriver en tillg?ngs och skulds livscykel i ett f?retag och dessutom ?tta best?ndsdelar som utg?r utg?ngspunkten f?r en beskrivande teori om ekonomisk verklighet i redovisningsr?tten, livscykelteorin. Jag presenterar ocks? en normativ teori, dimensionsteorin, som syftar till att f?rb?ttra avbildningen av den ekonomiska verkligheten i existerande och vid utveckling av nya redovisningsstandarder, s?ger Kjell och forts?tter:

-???????? Livscykelteorin och dimensionsteorin kan ses som utg?ngspunkter f?r en vidareutveckling och uppbyggnad av teoribildningen inom redovisningsr?tten. I avhandlingen presenteras ?ven en metod f?r att f?rb?ttra existerande redovisningsstandarder eller utveckla nya och en metod som kan till?mpas f?r att analysera redovisningsnormer samt kan till?mpas vid den juridiska argumentationen, avslutar Kjell Johansson.

F?r mer information, kontakta:

Kjell Johansson, kjell.johansson@law.gu.se, telefon: 0707-397079

Avhandlingen presenterades den 29 oktober 2010
F?rfattare: Kjell Johansson
Avhandlingens titel: SUBSTANCE OVER FORM ? en redovisningsr?ttslig studie
Institution: Juridiska institutionen, Handelsh?gskolan vid G?teborgs universitet


>>Avhandlingens abstract (sammanfattning) p? engelska finns h?r: http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/23822

>>En h?guppl?stbild p? Kjell Johansson finns h?r: http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=21415

?

?

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved