Senaste från forumet
« Gå tillbaka

O?nskade effekter av skatter f?r utflyttare kartlagda

2010-12-01

De skatter som idag tas ut av en person som flyttar ut fr?n Sverige f?r ibland o?nskade effekter. Bland annat kan de leda till dubbelbeskattning, eller utg?ra hinder f?r fri r?rlighet och d?rmed strida mot EU-r?tten. I en avhandling i internationell skatter?tt, som den 10 december l?ggs fram vid Uppsala universitet, kartl?gger Katia Cejie dessa skatter.

-?? ?Utflyttningsskatter har l?nge varit ett omr?de som har varit sv?rt att ?verblicka. I min avhandling systematiserar jag skatterna och identifierar problem som de f?rorsakar. Detta b?r underl?tta f?r dem som ska l?sa problemen kring fri r?rlighet och dubbelbeskattning, s?ger Katia Cejie.

En utflyttningsskatt ?r en skatt som tas ut p? grund av att en person flyttar ut fr?n ett land. De finns f?r att skydda statens skatteanspr?k och samtidigt g?ra det m?jligt f?r staten att ha s?rskilda regler f?r att mildra effekten av vissa skatter. Det kan exempelvis g?lla uppskov av beskattning av vinster fr?n bostadsf?rs?ljning, d?r uppskovet bara g?ller s? l?nge personen bor kvar i landet. Om personen flyttar ut, s? ska skatten ocks? tas ut.

Problemen med utflyttningsskatter ?r dels att de kan bli s? stora att de p?verkar en persons vilja att flytta, dvs i praktiken inskr?nker den fria r?rligheten inom EU, dels att de under vissa omst?ndigheter inneb?r att skatten tas ut b?de i den stat som personen l?mnar och i den som personen flyttar till, s? kallad dubbelbeskattning. B?da dessa effekter ?r o?nskade fr?n politiskt h?ll.

Att m?nniskor och kapital ska kunna r?ra sig fritt inom unionen ?r en grundsats inom EU. N?r medlemsstaterna har regler som inneb?r hinder f?r r?rligheten f?rbjuder EU-r?tten medlemsstaten att till?mpa dessa regler. I avhandlingen beskrivs fyra grundtyper av utflyttningsskatter, och tv? av dessa typer inneb?r tydliga hinder f?r den fria r?rligheten.

-?? ?I Sverige har n?gra av reglerna kring utflyttningsskatter nyligen ?ndrats, men det finns en risk att ?ven de nya reglerna strider mot de fria r?rligheterna. Om de g?r det s? f?r Sverige inte till?mpa dem. Det kan dock till?ggas att i flera andra medlemsstater finns regler kvar som ?r att h?nf?ra till de tv? f?rbjudna typfallen. Det inneb?r sannolikt att ?ven m?nniskor i dessa l?nder upplever ett hinder att flytta inom unionen, t ex till Sverige, s?ger Katia Cejie.

F?r att undvika dubbelbeskattning ing?r stater skatteavtal. Katia Cejie visar att det f?religger stora problem mellan flera av de analyserade typerna av utflyttningsskatter i f?rh?llande till skatteavtalen. Det finns allts? en stor risk att m?nniskor som flyttar mellan l?nder dubbelbeskattas.

Avhandlingens syfte ?r att identifiera de problem som beh?ver l?sas av domstolar och lagstiftare f?r att uppn? m?len om fri r?rlighet och att undvika dubbelbeskattning. Systematiseringen som gjorts i avhandlingen ?r viktig f?r att ge dem som arbetar med dessa fr?gor ett verktyg f?r att diskutera och hantera problemen. En tydlig systematisering har hittills saknats och resulterat i sv?righeter att arbeta med fr?gorna.

-?? ?Katia Cejies avhandling ?r viktig eftersom den ger domstolar och lagstiftare p? s?v?l nationell- som EU-niv? en mycket b?ttre karta att navigera efter. Med den h?r analysen f?r vi b?ttre m?jlighet att fatta beslut och inr?tta regler som ?r likv?rdiga mellan olika fall, och mellan olika stater, s?ger Kristina St?hl, som ?r regeringsr?d och har varit handledare f?r avhandlingen.

L?s mer om avhandlingen p? webben.

F?r mer information, kontakta, Katia Cejie, tel: 018-471 20 63 (arb), 073-633 07 96 eller katia.cejie@jur.uu.se

Handledare: Regeringsr?d Kristina St?hl, Regeringsr?tten, Stockholm, 08-561 676 00 (vxl, arb) kristina.stahl@dom.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved