Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Fakta om europeisk arresteringsorder 2010-12-03

2010-12-03

Vilka regler g?ller f?r att kunna utf?rda en europeisk arresteringsorder? Vad h?nder sedan? H?r presenteras n?gra grundfakta.

En ?klagare f?r utf?rda en arresteringsorder f?r lagf?ring. Arresteringsorder f?r utf?rdas f?r brott som har f?ngelse i ett ?r eller mer i straffskalan.

En arresteringsorder f?r endast utf?rdas om det, med h?nsyn till det men f?r den enskilde samt den tidsutdr?kt och de kostnader som kan antas uppkomma, framst?r som motiverat med h?nsyn till brottets art och sv?righetsgrad samt ?vriga omst?ndigheter (den s? kallade proportionalitetsprincipen). Vid denna bed?mning ska man ta h?nsyn till vilket straff som kan bli aktuellt, brottsofferintressen med mera.

F?r att en arresteringsorder ska kunna utf?rdas m?ste det finnas ett h?ktningsbeslut. En ?klagare som har f?r avsikt att utf?rda en arresteringsorder m?ste d?rf?r beg?ra personen h?ktad i sin fr?nvaro genom en h?ktningsframst?llan, som l?mnas in till tingsr?tten. Tingsr?tten h?ller d?refter h?ktningsf?rhandling och beslutar om personen ska h?ktas eller ej. Den efters?kta personen m?ste vara p? sannolika sk?l misst?nkt f?r brottet. Det r?cker allts? inte med sk?lig misstanke.

Efter tingsr?ttens beslut om h?ktning utf?rdar ?klagaren en arresteringsorder.

Om det inte ?r k?nt var den efters?kta personen befinner sig skickas arresteringsorden till IPO (enheten f?r internationellt polissamarbete vid Rikskriminalpolisen) f?r efterlysning i SIS (Schengen Information System) och Interpol.

?r den efterlystes vistelseort k?nd kan arresteringsorden skickas direkt till den beh?riga myndigheten i det aktuella landet, p? det spr?k som landet har angett. I dessa fall ?r det l?mpligt att efterlysning ?nd? sker.

Om det andra landet anser att arresteringsordern beh?ver kompletteras underr?ttas ?klagaren f?r att kunna vidta l?mpliga ?tg?rder.

Hur f?rfarandet g?r till i det andra landet varierar fr?n land till land. F?ruts?ttningarna f?r att v?gra verkst?lla en arresteringsorder ?r s?rskilt reglerat.

N?r den efters?kta personen grips ska han upplysas om arresteringsordern och inneh?llet i den. Han ska ocks? informeras om sin m?jlighet att samtycka till att ?verl?mnas till det land som utf?rdat arresteringsordern. Om?han inte samtycker har han r?tt att h?ras inf?r den verkst?llande r?ttsliga myndigheten i det land d?r han gripits. D?refter ?r det myndigheten som beslutar om ett ?verl?mnande ska ske. Vilken r?ttslig myndighet det ?r varierar mellan olika l?nder.

?rendet ska handl?ggas skyndsamt och inom vissa tidsfrister.

?klagaren har ansvaret f?r att en efters?kte f?rs till Sverige. Den praktiska hanteringen sk?ts dock av IPO.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved