Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Polisen m?ste ta hot p? allvar - om knivmordet i Huskvarna

2010-12-04

I m?ndags knivm?rdades en 31-?rig kvinna i Huskvarna. Dagen innan hade hon polisanm?lt sin f?re detta man f?r olaga hot, utan att detta f?ranledde n?gon ?tg?rd fr?n polisens eller ?klagarens sida.

F?rst och fr?mst beklagar vi djupt det intr?ffade. Det ?r en oerh?rd tragedi f?r kvinnans anh?riga, v?nner och arbetskamrater. Det ?r emellertid ?ven en tragedi f?r hela samh?llet att denna typ av h?ndelser intr?ffar g?ng p? g?ng, utan att det egentligen f?r n?gra konsekvenser f?r hur polisens och ?klagarnas arbete bedrivs i praktiken.

Vi ?r kritiska till hur denna typ av brott generellt sett hanteras av polis och ?klagare i Sverige. Ett av de krav som vi driver f?r att f?rb?ttra situationen f?r brottsdrabbade ?r att polisen prioriterar hotbrotten i sitt brottsf?rebyggande arbete.?

Under m?nga ?r har r?det till kvinnor som anm?lt att de utsatts f?r hot varit att de ska ?terkomma d? n?got konkret har h?nt. En s?dan hantering ?r inte professionell. En sj?lvklar utg?ngspunkt m?ste vara att varje anm?lt hot resulterar i en strukturerad hot- och riskbed?mning, s?rskilt d? hotet kommer fr?n en person som den drabbade har eller har haft en n?ra relation till. Med denna bed?mning som grund finns det b?ttre f?ruts?ttningar f?r att s?tta in r?tt ?tg?rder och s?kerst?lla att den drabbade f?r det st?d och skydd som beh?vs.

En f?rsk kartl?ggning fr?n Stiftelsen Tryggare Sverige visar emellertid att endast tre av 21 polismyndigheter har upparbetade rutiner som s?kerst?ller att strukturerade hot- och riskbed?mningar genomf?rs vid anm?lningar som r?r v?ld mot kvinnor. Utm?rkande f?r dessa tre myndigheter ?r bland annat att arbetet bedrivs i enlighet med framtagna tj?nstef?reskrifter och att verksamheten har ett helhetsperspektiv. Dessutom har ber?rd personal genomg?tt adekvat utbildning.?

Motsvarande rutiner saknas dock vid majoriteten av landets polismyndigheter (d?ribland den nu aktuella polismyndigheten), d?r arbetet i st?llet bedrivs i projektform och bygger p? eldsj?lar. Framtagna tj?nstef?reskrifter f?ljs inte och de omfattande utbildningsinsatser som gjorts har inte resulterat i n?gra st?rre praktiska f?r?ndringar.

M?nga g?nger ?verl?ts beslut om l?mpliga skydds?tg?rder och andra insatser f?r v?ldsdrabbade till den enskilde tj?nstemannen (polis eller ?klagare). Denna brist p? struktur l?mnar utrymme f?r godtycke och inneb?r att det ytterst ?r slumpen som styr vilket st?d och skydd en person som utsatts f?r hot f?r.?

Enligt v?r mening finns i dag kunskap, utifr?n forskning och kvinnojourernas erfarenheter, f?r att f?rb?ttra polisens arbete n?r det g?ller brott i n?ra relationer:

  • Ta ”hotbrotten” p? mycket st?rre allvar ?n vad som varit fallet hittills.
  • Bygg upp en utredningsverksamhet som fungerar dygnet runt i hela Sverige, med poliser som utreder dessa brott p? ett professionellt s?tt och genomf?r strukturerade hot- och riskbed?mningar.
  • Utst?ll garantier f?r att det vid denna typ av brott omg?ende tas beslut om att inleda f?runders?kning och att brotten blir f?rdigutredda senast inom tre veckor.
  • Garantera att samtliga som anm?ler att de utsatts f?r brott i n?ra relationer omg?ende f?r ett m?ls?gandebitr?de. Den brottsdrabbades behov och situation ska s?ttas i f?rsta rummet.
  • S?kerst?ll att de drabbade redan vid anm?lningstillf?llet f?r konkret information om m?jligheter till st?d och skydd samt vart man kan v?nda sig n?r man ?r missn?jd med polisens bem?tande och/eller ?rendets hantering.
  • Ge de lokala polisstyrelserna ett tydligt ansvar f?r att ovanst?ende ?taganden genomf?rs. Det ?r f?rtroendet f?r polisen som st?r p? spel.
  • S?kerst?ll att Rikspolisstyrelsen l?pande inspekterar och avrapporterar hur de enskilda polismyndigheternas arbete f?rb?ttras n?r det g?ller brott i n?ra relationer. Riksdag och regering m?ste bevaka att fastslagna prioriteringar verkst?lls.

Avslutningsvis noterar vi att detta brutala mord endast ?versiktligt har rapporterats i medierna. ?r vi p? v?g mot en nationell och politisk normalisering, d?r ett nytt kvinnomord tillh?r vardagen? ?ven n?r det som i detta fall ?r ett tydligt bevis p? samh?llets misslyckande med att f?rhindra v?ld mot kvinnor.?

Fr?gan som kvarst?r ?r: Vem bryr sig?

MAGNUS LINDGREN
Stiftelsen Tryggare Sverige

ANGELA BEAUSANG
Roks, riksorganisationen f?r kvinnojourer och tjejjourer i Sverige


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved