Senaste från forumet
« Gå tillbaka

En ny lag om ekonomiska f?reningar

2010-12-09

F?reningslagsutredningen, med hovr?ttspresidenten Sten Andersson som utredare, har i dag ?verl?mnat sitt slutbet?nkande "En ny lag om ekonomiska f?reningar" (SOU 2010:90) till Justitiedepartementet.

Utredningen har bland annat konstaterat att f?ruts?ttningarna f?r s?dant f?retagande som sker i den ekonomiska f?reningens form - kooperativt f?retagande - under senare ?r har f?r?ndrats betydligt. Konkurrensen fr?n f?retagande i annan form har ?kat. Samtidigt har det etablerats nya slag av kooperativ. Men anv?ndningen av den ekonomiska f?reningsformen har h?mmats av att regelverket ibland har uppfattats som otillr?ckligt eller os?kert. Den nuvarande lagen om ekonomiska f?reningar, fr?n ?r 1987, ?r dessutom i behov av en genomgripande spr?klig och redaktionell omarbetning. F?r att underl?tta f?r f?retagen b?r regleringen ocks? g?ras mera tydlig och ?versk?dlig. I en del avseenden finns det ocks? ett behov av att anpassa lagen om ekonomiska f?reningar till best?mmelserna i 2005 ?rs aktiebolagslag. Allt detta har f?ranlett utredningen att f?resl? en helt ny lag om ekonomiska f?reningar.
I sak f?resl?r utredningen bland annat f?ljande.
- Det ska i st?rre utstr?ckning ?n i dag vara m?jligt att bedriva kooperativ verksamhet utanf?r den ekonomiska f?reningens ram, till exempel i ett dotterf?retag vars ?vriga del?gare ?r andra slag av f?retag, till exempel aktiebolag.
- Liksom hittills ska huvudregeln vara att medlemmarna i en ekonomisk f?rening ska ha f?r avsikt att delta i f?reningens verksamhet p? visst s?tt. Utredningen f?resl?r dock att det ska vara m?jligt f?r en f?rening att anta medlemmar som enbart ska bidra till verksamheten genom att betala en medlemsinsats, s? kallad investerande medlemmar.
- Den s? kallade ?ppenhetsprincipen - som inneb?r att en ekonomisk f?rening ?r ?ppen f?r nya medlemmar om det inte finns s?rskilda sk?l att v?gra s?kanden medlemskap - f?resl?s g?lla ?ven i forts?ttningen. Utredningen f?resl?r dock n?gra j?mkningar i principen, fr?mst att f?reningen ska kunna v?gra en s?kande medlemskap om antagandet av nya medlemmar skulle inneb?ra ekonomiska risker f?r f?reningen.
- Det nuvarande generella kravet p? att en ekonomisk f?rening ska bli f?rem?l f?r revision genom en revisor ers?tts i f?rslaget av en best?mmelse som inneb?r att revisor m?ste finnas enbart i st?rre f?reningar (f?reningar som ?verskrider minst tv? av f?ljande gr?nsv?rden; medelantal anst?llda 50, balansomslutning 25 miljoner kronor, nettooms?ttning 50 miljoner kronor). N?r revision sker, ska den alltid utf?ras av en auktoriserad eller godk?nd revisor. Det f?resl?s ocks? best?mmelser om ett enklare slag av granskning, allm?n granskning, genom en lekmannarevisor. En f?rening som inte har n?gon revisor ska som huvudregel alltid ha en lekmannarevisor, men det ska vara m?jligt att i f?reningens stadgar best?mma att det inte heller ska finnas n?gon lekmannarevisor.
- F?rslaget bygger, liksom g?llande r?tt, p? principen att den som l?mnar f?reningen, inte kan f? med sig st?rre del av f?reningens medel ?n vad som motsvarar den insats som han eller hon betalade vid intr?det i f?reningen (eller som har tillgodof?rts honom eller henne genom s? kallad insatsemission). Utredningen f?resl?r dock att det i arbetskooperativ ska vara m?jligt att best?mma att en avg?ende medlem ska f? ta med sig ett h?gre belopp, dock h?gst vad som motsvarar medlemmens andel i f?reningens eget kapital.
- Best?mmelserna om i vilken utstr?ckning f?reningens medel f?r delas ut till medlemmarna eller p? annat s?tt ?verf?ras till andra ("v?rde?verf?ring") anpassas genom f?rslaget i stor utstr?ckning till vad som g?ller f?r aktiebolag. Det inneb?r bland annat att det nuvarande kravet p? att f?reningen varje ?r ska g?ra en avs?ttning till reservfonden avskaffas.
- Flera av de f?reslagna f?r?ndringarna f?resl?s g?lla ?ven f?r bostadsr?ttsf?reningar och kooperativa hyresr?ttsf?reningar. I s?dana f?reningar ska det dock enligt f?rslaget alltid finnas en revisor eller lekmannarevisor. Kooperativa hyresr?ttsf?reningar f?resl?s f? samma m?jlighet som arbetskooperativ att best?mma att en avg?ende medlem ska f? ta med sig ett st?rre belopp ?n vad medlemmen tidigare har betalat in.
- Den nuvarande lagen om medlemsbanker upph?vs. Medlemsbanker, dvs. ekonomiska f?reningar som har tillst?nd att bedriva bankr?relse, f?resl?s i st?llet f?lja best?mmelserna i lagen om ekonomiska f?reningar. Det f?resl?s ocks? vissa s?rbest?mmelser f?r medlemsbanker i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr?relse.
- Samtliga f?rslag f?resl?s tr?da ikraft den 1 januari 2013.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Sten Andersson
S?rskild utredare
060-18 68 01


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved