Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Migrations?verdomstolen: En ?verf?ring av en asyls?kande till Grekland enligt Dublinf?rordningen ?r f?r n?rvarande inte f?renlig med utl?nningslagen och kan strida mot Europakonventionen

2010-12-10

Kammarr?tten i Stockholm, inklusive Migrations?verdomstolen
En familj p? tre personer ska inte ?verf?ras till Grekland enligt Dublinf?rordningen. Migrations?verdomstolen konstaterar i en dom att en ?verf?ring f?r n?rvarande inte ?r f?renlig med utl?nningslagen och kan inneb?ra en kr?nkning av Europakonventionen f?r m?nskliga r?ttigheter. Familjens asylans?kningar ska d?rf?r tas upp till pr?vning i Sverige.

Enligt Migrations?verdomstolen ?r utg?ngspunkten vid till?mpningen av Dublinf?rordningen att alla EU:s medlemsstater b?de kan och vill leva upp till vad som beslutas inom unionen. N?r kritik riktas mot en medlemsstats s?tt att f?lja det gemensamma regelverket ?r det fr?mst en fr?ga f?r EU-institutionerna att f?lja upp. Denna utg?ngspunkt f?r emellertid inte inneb?ra att Sverige sviker sina f?rpliktelser enligt Europakonventionen eller att best?mmelserna i utl?nningslagen inte f?ljs.

Migrations?verdomstolen finner i det aktuella m?let att det av samst?mmig rapportering ?r klarlagt att f?rh?llandena f?r asyls?kande i Grekland f?r n?rvarande ?r oacceptabla i flera avseenden. Enskilda har i m?nga fall inte ens m?jlighet att utnyttja den grundl?ggande r?tten att ge in en asylans?kan och det f?refaller mycket tveksamt om f?ruts?ttningarna f?r en r?ttss?ker pr?vning av en ingiven ans?kan i nul?get ?r uppfyllda. Asylprocessen som s?dan i Grekland lever inte upp till den standard som man har r?tt att f?rv?nta sig av ett land som har en skyldighet att f?lja EU:s regelverk. Den allm?nna situationen n?r det g?ller mottagningsf?rh?llandena f?r asyls?kande i Grekland ?r f?r n?rvarande ytterst prek?r och den behandling som frihetsber?vade asyls?kande uts?tts f?r i avvaktan p? att en ans?kan om asyl pr?vas framst?r dessutom som om?nsklig.

Under de r?dande omst?ndigheterna ska familjens asylans?kningar tas upp till pr?vning i Sverige med st?d av artikel 3.2 i Dublinf?rordningen, en best?mmelse som medger avsteg fr?n principen att en ans?kan ska pr?vas av myndigheterna i det land inom EU dit den asyls?kande anl?nde f?rst.

Det finns m?l hos EU-domstolen som g?ller tolkningen av artikel 3.2 i Dublinf?rordningen och m?l hos Europadomstolen som g?ller fr?gan om en ?verf?ring till Grekland enligt Dublinf?rordningen strider mot artikel 3 i Europakonventionen. Eftersom Migrations?verdomstolen inte anser att det ?r rimligt att asyls?kande under en l?ngre tid ska beh?va sv?va i ovisshet om var och n?r deras beg?ran om internationellt skydd ska behandlas, har domstolen valt att inte avvakta avg?randena i de n?mnda domstolarna. Bland annat Nederl?nderna, Norge, Storbritannien, Irland och Belgien har tills vidare inst?llt ?verf?ringarna till Grekland.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved