Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Rapport om v?ldsbejakande islamistisk extremism ?verl?mnas till regeringen

2010-12-15

V?ldbejakande islamistisk extremism och radikalisering f?rekommer i Sverige och utg?r ett hot som inte b?r underskattas. Men f?r n?rvarande r?r det sig om begr?nsade f?reteelser som fr?mst b?r bem?tas genom ett ?kat fokus p? f?rebyggande ?tg?rder. Det ?r slutsatserna i den rapport om v?ldsbejakande islamistisk extremism i Sverige som idag ?verl?mnades till regeringen.

I februari i ?r gav regeringen i uppdrag ?t S?kerhetspolisen att sammanst?lla en offentlig rapport om v?ldsbejakande islamistisk extremism. Rapporten beskriver v?ldsbejakande islamistisk extremism i Sverige, radikaliseringsprocesser samt verktyg och strategier som kan anv?ndas f?r att motverka radikalisering. Det ?vergripande syftet med rapporten ?r att bidra till en nyanserad och saklig debatt.

Fokus mot andra l?nder
S?kerhetspolisens rapport konstaterar att det i Sverige finns ett antal n?tverk som verkar utifr?n en v?ldsbejakande islamistisk extremistisk ideologi. De flesta av dem fokuserar p? att agera och propagera dels mot utl?ndska trupper i muslimska l?nder, dels mot regimer som anses vara korrumperade och inte st?r f?r den tolkning av islam som n?tverken anser vara den enda sanna. De personer som ?r aktiva i dessa n?tverk bedriver verksamhet i syfte att st?dja och underl?tta terroristbrott, framf?r allt i andra l?nder.

Relativt begr?nsat antal personer
Rapporten visar ocks? att hotet fr?n v?ldsbejakande islamistisk extremism i Sverige f?r n?rvarande inte ?r ett hot mot samh?llets grundl?ggande strukturer, Sveriges styrelseskick eller centrala statsledning. D?remot kan den utg?ra ett hot mot b?de enskilda personer och grupper.

Ett relativt begr?nsat antal personer ?r involverade i v?ldsbejakande islamistisk extremism - den grupp aktiva vars handlingar ligger till grund f?r beskrivningen i rapporten best?r av knappt 200 personer. Och det finns inga bel?gg f?r att antalet personer som radikaliseras i Sverige ?kar.

Viktigt med f?rebyggande ?tg?rder
V?ldbejakande islamistisk extremism och radikalisering b?r bem?tas genom ett ?kat fokus p? f?rebyggande ?tg?rder. Eftersom det finns stora likheter i hur och varf?r m?nniskor radikaliseras, oavsett ideologisk tillh?righet, b?r f?rebyggande och motverkande ?tg?rder som riktar sig mot olika extremistiska milj?er kunna samordnas i st?rre utstr?ckning.

?ven erfarenheter och kunskaper fr?n brottsf?rebyggande arbete generellt b?r tas till vara i h?gre utstr?ckning. Ett f?rebyggande arbete b?r bedrivas av akt?rer p? alla niv?er – nationellt, regionalt och lokalt.

Rapporten finns i sin helhet p? www.sakerhetspolisen.se

S?kerhetspolisens pressfunktion
Tfn 010-568 79 00 E-post info@sakerhetspolisen.se

S?kerhetspolisen f?rebygger och avsl?jar brott mot rikets s?kerhet, bek?mpar terrorism och skyddar den centrala statsledningen. Syftet med verksamheten ?r att skydda det demokratiska systemet, medborgarnas fri- och r?ttigheter samt den nationella s?kerheten. S?kerhetspolisens verksamhet ?r indelad i fem omr?den: kontraspionage, kontraterrorism, f?rfattningsskydd, s?kerhetsskydd och personskydd.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved