Senaste från forumet
« Gå tillbaka

S?rskilda spaningsmetoder

2010-12-22

Polismetodutredningen har i dag ?verl?mnat slutbet?nkandet S?rskilda spaningsmetoder (SOU 2010:103) till justitieminister Beatrice Ask. Utredningen f?resl?r att vissa av de brottsbek?mpande myndigheternas s?rskilda spaningsmetoder ska regleras i lag.

Utredningen har haft i uppdrag att se ?ver de brottsbek?mpande myndigheternas dolda spanings- och utredningsverksamhet. De s?rskilda spaningsmetoder som tas upp i f?rslagen ?r infiltration, provokativa ?tg?rder samt anv?ndning av vissa tekniska spaningshj?lpmedel.

En ny lag f?r s?rskilda spaningsmetoder
Utredningen f?resl?r att de s?rskilda spaningsmetoder som b?r lagregleras ska tas in i en ny lag om s?rskilda inh?mtnings?tg?rder i de brottsbek?mpande myndigheternas verksamhet (inh?mtningslagen). Lagen ska omfatta b?de f?runders?kning och underr?ttelseverksamhet. Enligt utredningen bidrar regleringen inte bara till att effektivisera anv?ndningen av de s?rskilda spaningsmetoderna, utan ocks? till att st?rka beslutsfunktioner och ?ka kontrollen och d?rmed st?rka r?ttss?kerheten och integritetsskyddet.

Ett nytt oberoende beslutsorgan f?r underr?ttelseverksamhet
En ?tg?rd f?r att ?ka r?ttss?kerheten ?r f?rslaget att det ska inr?ttas ett nytt oberoende beslutsorgan - i bet?nkandet ben?mnt N?mnden - inom underr?ttelseverksamheten. N?mnden ska pr?va tillst?ndsfr?gor n?r det g?ller vissa kvalificerade ?tg?rder d?r tillst?ndsfr?gan i f?runders?kning skulle ha pr?vats av domstol.

F?rst?rkt tillsyn
Utredningen f?resl?r vidare att S?kerhets- och integritetsskyddsn?mnden ska ut?va tillsyn ?ver samtliga ?tg?rder som regleras i den nya inh?mtningslagen.

Vissa ?tg?rder vid infiltration regleras
Infiltration som metod beh?ver inte regleras s?rskilt. D?remot finns det sk?l att reglera vissa ?tg?rder som vidtas i samband med infiltrationsoperationer. Det handlar till exempel om att det ska kr?vas tillst?nd om en polis under en infiltrationsoperation tar sig in i n?gons bostad genom att agera under t?ckmantel.

Annars brottsliga g?rningar
Inom ramen f?r en infiltrationsoperation ska polisen under vissa sn?va f?ruts?ttningar kunna ges tillst?nd av domstol eller N?mnden att beg? g?rningar som annars ?r brottsliga. Det handlar fr?mst om g?rningar p? b?tesniv?. ?ven g?rningar med ett h?gre straffv?rde ska kunna till?tas, men d? kr?vs att det ?r fr?ga om medverkan i mindre m?n till annans brottslighet.

Provokationer som kan leda till brott
Utredningen f?resl?r en lagreglering av s?dana provokativa ?tg?rder som kan leda till att n?gon beg?r brott (s?rskilda provokativa ?tg?rder). S?dana s?rskilda provokativa ?tg?rder ska i vissa situationer f? vidtas i syfte att f? fram bevisning om tidigare beg?ngen brottslighet. Det framprovocerade brottet ska dock inte f? lagf?ras. Det inneb?r att en generell straffrihetsregel inf?rs f?r dessa fall. Den f?reslagna regleringen skiljer s?ledes mellan till?tligheten av provokativa ?tg?rder som polisi?r arbetsmetod och provokationens straffr?ttsliga konsekvenser.

Integritetsk?nsliga tekniska spaningsmetoder regleras
I bet?nkandet f?resl?s vidare en reglering av brottsbek?mpande myndigheters anv?ndning av vissa tekniska spaningshj?lpmedel som med h?nsyn till ?kade krav p? integritetsskydd bed?ms kr?va ?kat lagst?d. Dessa ?tg?rder ?r idag i princip inte reglerade p? annat s?tt ?n genom de allm?nna regler och principer som g?ller f?r polisens arbete. ?tg?rderna avser:
- ljudupptagning (av n?gon som deltar i ett samtal eller ett sammantr?de till exempel med en dold kroppsmikrofon),
- bildupptagning (i eller in i bostad eller avseende korrespondens),
- lokalisering av person med hj?lp av teknisk utrustning,
- anv?ndning av egen teknisk utrustning f?r att identifiera mobil elektronisk kommunikationsutrustning, samt
- anv?ndning av st?rs?ndare f?r att i vissa situationer hindra kommunikation med till exempel mobiltelefoner.

Anv?ndande av privatpersoner
I syfte att klarg?ra i vilken utstr?ckning de brottsbek?mpande myndigheterna kan ta hj?lp av privatpersoner i samband med ?tg?rderna som regleras i den nya lagen, f?resl?r utredningen en lagreglering av fr?gan. Det ska kr?vas synnerliga eller s?rskilda sk?l f?r att privatpersoner ska f? anv?ndas i dessa sammanhang.

S?rskilda regler f?r S?kerhetspolisen
S?kerhetspolisen f?r med h?nsyn till inriktningen av sitt uppdrag r?tt att efter f?rhandsbeslut av N?mnden vidta s?rskilda provokativa ?tg?rder ?ven i underr?ttelseverksamhet samt att ta hj?lp av privatpersoner i st?rre utstr?ckning ?n den ?ppna polisen.

Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

S?rskild utredare
Chefsr?dmannen
Stefan Reimer
076-761 16 72

Utredningssekreterare
Martin Persson
08-405 90 45


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved