Senaste från forumet
« Gå tillbaka

De ratade unga m?nnen

2011-01-25

Globaliseringen tilltar allt mer, tillverkningsindustrin flyttar till l?gl?nel?nder och en allt st?rre del av den svenska produktionen blir immateriell. De egenskaper som premieras p? den nya framv?xande arbetsmarknaden ?r spetskompetens, social kompetens, spr?kkunskaper, f?rm?ga att bygga n?tverk b?de professionellt och privat, ta initiativ, samt kunna kommunicera det man kan, ?r bra p? och st?r f?r. En grupp som f?r sv?rt att anpassa sig till den h?r utvecklingen ?r unga m?n som sitter fast i gamla, stereotypa k?nsrollsm?nster.

Uppgifter fr?n Statistiska centralbyr?n visar att syssels?ttningsgraden f?r m?n i ?ldern 20 till 24 ?r minskat fr?n 80 procent 1970 till under 60 procent 2009. Den h?r utvecklingen h?nger till stor del samman med den strukturomvandling som Sverige genomg?tt under motsvarande period. Traditionella manliga yrken inom industrin har kontinuerligt, i globaliseringens anda, flyttats utomlands d?r l?ne- och produktionskostnaderna ?r l?gre. Branschorganisationen Teknikf?retagen ber?knar att enbart efter finanskrisen 2009 har 50?000 industrijobb f?rsvunnit fr?n Sverige, troligen f?r gott. Globaliseringen och framv?xten av en europeisk inre marknad har ocks? haft stora konsekvenser f?r m?nga hantverksyrken som domineras av m?n. I dag ?r det till exempel sv?rt att hitta en byggarbetsplats eller verkstad i Stockholm d?r det inte talas estniska, lettiska, litauiska eller polska.

Det finns dessutom en tydlig trend som visar att utbildningsklyftan mellan m?n och kvinnor ?kar. Kvinnorna har tidigt insett att en gedigen utbildning ?r en n?dv?ndighet f?r att lyckas i ett h?gteknologiskt och kunskapsproducerade samh?lle som Sverige. Hj?rnkraft efterfr?gas ist?llet f?r starka n?var. Kommunikativ f?rm?ga ist?llet f?r tankel?sning. Redan i dag tar kvinnor ut 65 procent av alla examina vid landets h?gskolor, om tjugo ?r f?rv?ntas ?ver h?lften av alla kvinnor ha h?gskoleexamen, men inte fler ?n en tredjedel av m?nnen. Slutbet?nkandet fr?n Deja (Delegationen f?r j?mst?lldhet i skolan) pekade ocks? p? att flickorna generellt ?r mer ambiti?sa i skolan, men k?nner sig pressade och stressade, medan pojkarna presterar s?mre och har en manjana-attityd. Flickorna f?refaller i st?rre utstr?ckning ?n pojkarna ha insett att det g?ller att k?mpa om man ska komma n?gon vart, medan pojkarna tycks tror att det kommer att ordna sig i alla fall.

Risken ?r d?rmed stor att de unga m?nnen inte bara utest?ngs fr?n arbetsmarknaden, utan ocks? fr?n sociala sammanhang. Det finns en tydlig tendens att h?gutbildade kvinnor inte v?ljer att dela sitt liv med l?gutbildade m?n och vice versa. Redan i dag v?ljer m?nga v?lutbildade och sj?lvst?ndiga kvinnor att leva ensamma, och fler l?r det bli i takt med att utbildningsklyftan mellan k?nen ?kar.

I slutet av f?rra ?ret utkom boken ”Framtiden ?r nu”. Professor Bo Rothstein konstaterade i sitt inl?gg i boken att ”kvinnorna dominerar allt mer inom den h?gre utbildningen. En f?ljd av detta blir ett ?kat antal l?gutbildade m?n som blir f?rlorare p? en allt h?rdare arbetsmarknad. Detta kommer i sin tur att f? konsekvenser f?r deras livssituation, familjebildning och kulturvanor. De blir dubbelt ratade”.

Enligt Rothstein kan ett stort antal arbetsl?sa och ensamma m?n utg?r ett hot mot samh?llet. Vanmakt f?der v?ld. Det ?r kanske ingen tillf?llighet att de allra flesta av den senaste tidens vansinniga v?ldsd?d har utf?rts av just marginaliserade unga m?n.

Mats Fors, konsult p? Hamrin & Partners (2011-01-25)


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved