Senaste från forumet
« Gå tillbaka

JP R?ttsfallsnet visar: Endast 5 av 74 ?verklagande av v?rd enligt LVU bifalldes av Sveriges kammarr?tter under december 2010

2011-02-03

Lagen (1990:52) med s?rskilda best?mmelser om v?rd av unga (LVU) reglerar socialtj?nstens m?jlighet att tv?ngsvis ingripa till skydd f?r barn och ungdomar. Tv?ngsv?rd enligt LVU inneb?r en inskr?nkning av de enskilda fri- och r?ttigheter och kan inneb?ra l?ngtg?ende ingripanden i familjens liv. Det st?lls d?rf?r h?ga krav p? r?ttss?kerheten i s?dana fall.

Vid en genomg?ng av samtliga ?verklagande av v?rd enligt LVU under december 2010 visade JP R?ttsfallsnet att enbart 5 av 74 ?verklaganden bifallits. Av de 5 bifallna ?verklagandena var det endast 3 som medgavs p? grund av kammarr?ttens bed?mning i sakfr?gan.

Syftet med LVU ?r att ge ett r?ttsligt skydd f?r utsatta barn och att garantera att statens ingripande ut?vas med laglig grund. Statistiken fr?n december 2010 visar antingen p? att det ?r mycket sv?rt att ?verklaga ett beslut om omh?ndertagande enligt LVU eller p? att m?len redan ?r mycket v?l utredda innan de n?r kammarr?tterna och att det d?rmed saknas sk?l att g?ra en annan bed?mning ?n vad som tidigare gjorts.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved