Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Utredningen om transporter av frihetsber?vade personer

2011-02-09

Regeringens s?rskilde utredare lagmannen Stefan Str?mberg har i dag ?verl?mnat sitt bet?nkande till justitieminister Beatrice Ask.

Utredningens uppdrag har varit att g?ra en ?versyn av verksamheten med transporter av frihetsber?vade personer, d?ribland personer som ?r f?rem?l f?r kriminalv?rd eller tv?ngsv?rd och personer som ska avvisas eller utvisas fr?n Sverige. Uppdraget har ocks? best?tt i att f?rb?ttra framf?rallt Polisens m?jlighet att inh?mta information i samband med handr?ckning.

Utredningen l?mnar organisatoriska och r?ttsliga f?rslag p? en rad omr?den. Syftet ?r att de tillsammans ska bilda en tydlig och helt?ckande reglering som skapar f?ruts?ttningar f?r en r?ttss?ker och effektiv transportverksamhet. De viktigaste slutsatserna inneb?r i korthet f?ljande.
- Kriminalv?rden ska, genom sin transporttj?nst, ?ven i framtiden utf?ra transporter av frihetsber?vade ?t andra myndigheter och f? ett tydligt ansvar f?r s?dana transporter. Kriminalv?rdens f?ruts?ttningar att bedriva transportverksamhet f?rb?ttras genom bland annat intern samordning och b?ttre planeringsf?ruts?ttningar. Kriminalv?rden ges m?jlighet att f?rordna v?ktare fr?n ett auktoriserat bevakningsf?retag att utf?ra transporter av frihetsber?vade. Transportverksamheten ska ?ven forts?ttningsvis finansieras genom anslag.
- ?kad samverkan ska ske mellan ber?rda myndigheter, varvid bland annat lokaliseringsfr?gor och anv?ndning av videokonferensutrustning uppm?rksammas.
- Lagst?d skapas f?r de transporter som Kriminalv?rden utf?r ?t andra myndigheter och f?r att Kriminalv?rden ska kunna beg?ra handr?ckning av Polisen. Regleringen av transporter i samband med internationellt straffr?ttsligt samarbete g?rs mer helt?ckande och enhetlig.
- Till?mpningen av handr?ckningsinstitutet stramas upp, bland annat genom att det i best?mmelser om handr?ckning anges under vilka f?ruts?ttningar bitr?de f?r beg?ras samt uppst?lls krav p? den best?llande myndighetens medverkan. Polisen och Kriminalv?rden f?r b?ttre f?ruts?ttningar att i samband med handr?ckning bem?ta och i ?vrigt hantera personer med s?rskilda behov.
- Polisen och Kriminalv?rden f?r b?ttre tillg?ng till information i samband med handr?ckning.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Lagmannen Stefan Str?mberg
Ordf?rande
031-701 13 50
070-363 28 28


Hovr?ttsassessorn Karin Kjellgren
Sekreterare
08-405 90 32


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved