Senaste från forumet
« Gå tillbaka

F?rnyelsen av polisen m?ste komma utefr?n

2011-02-11

Under den senaste veckan har rikspolischefen Bengt Svenson i olika sammanhang pekat ut riktningen f?r hur svensk polis ska bli mer effektiv och modern. ?tg?rderna f?r att n? dit handlar, enligt Svenson, bl.a. om att varje polismyndighet ska f? en tydlig och rationell ledningsstruktur, att arbetet mot brott i n?ra relationer ska utvecklas samt att ?renden d?r ungdomar ?r inblandade ska utredas snabbare.

Enligt v?r mening ?r f?rslagen otillr?ckliga. Flera ?r pr?vade tidigare och har visat sig inte fungera f?r att komma tillr?tta med de problem som finns inom polisen, t.ex. vad g?ller den brottsutredande och brottsf?rebyggande verksamheten. Under senare ?r har m?nga, inklusive Riksrevisionen, Br?, JO och inte minst rikspolischefen sj?lv, konstaterat att problemen ?r mycket allvarligare ?n vad de nu framlagda f?rslagen antyder.

Till rikspolischefens f?rsvar ska s?gas att det ?r en om?jlig ekvation f?r en rikspolischef att f?rsl? ?tg?rder som annat ?n endast marginellt f?r?ndrar polisverksamheten. Om Svenson p? allvar skulle reformera verksamheten riskerar han att kritiseras av regeringen (som Bj?rn Eriksson) eller av facket (som Stefan Str?mberg).

F?rnyelsen m?ste d?rf?r komma utifr?n, fr?mst fr?n politiskt h?ll. En sluten verksamhet som polisen kan och kommer aldrig att f?rnya sig sj?lv. Det ?r emellertid detta som ?r sj?lva problemet eftersom det politiska systemet hittills har accepterat att polisens dagliga verksamhet i m?nga stycken har varit oreformerad under de senaste 50 ?ren. Ingen regering har i samlad form lagt polisfr?gorna p? riksdagens bord sedan 1965. Vi pratar h?r om ett av de sista monopolen, vilket g?r avsaknaden av politiskt intresse f?r dessa fr?gor ?nnu allvarligare. Den yttersta konsekvensen ?r att m?nga kommuner i princip l?mnats vind f?r v?g i detta avseende; man har tappat en fungerande lokal polisverksamhet. I dagsl?get saknar m?nga kommuner t.ex. en dygnet runt ?ppen polisstation. Argumenten ?r att poliser inte ska sitta och ”vakta” polisstationer om n?tterna utan ist?llet r?ra sig ute och vara synliga. Erfarenheterna visar emellertid att i samma stund som polisstationen st?ngs kommer poliserna att b?rja f?rsvinna till centralorten.

Krav p? en lokalt n?rvarande polis
Vad b?r d? g?ras f?r att f?r?ndra situationen? Sedan ett halv?r r?der det n?rmast en hallelujast?mning bland ber?rda politiker och tj?nstem?n. Anledningen ?r de ?ppet diskuterade planerna p? att ers?tta dagens 21 lokala polismyndigheter med en nationell myndighet som styrs fr?n Polhemsgatan 30 i Stockholm. Denna ?tg?rd anses allm?nt som ett Alexanderhugg f?r att l?sa alla problem som polisen brottas med, allt fr?n hur den internationella brottsligheten p? Balkan ska bek?mpas ?ver till trafikpolisverksamheten i Sverige, till bek?mpningen av brott i n?ra relation i Sk?ne, till lokalt brottsf?rebyggande arbete i V?nnes och till passutf?rdande ?t f?rsenade turister p? Arlanda flygplats etc.

Sj?lvklart finns funktioner inom svensk polis som m?ste centraliseras. Det g?ller t.ex. arbetet mot den grova organiserade brottsligheten. Samtidigt ?r det enligt v?r mening n?dv?ndigt att andra fr?gor hanteras p? kommunniv?n. Det g?ller till exempel arbetet f?r att ?ka tryggheten i samh?llet som f?ruts?tter en kommunalt f?rankrad och lokalt n?rvarande polis. En s?dan polisverksamhet ?r i sj?lva verket helt avg?rande f?r att klara kommunernas samlade utmaningar inom trygghetsomr?det. En professionell polisverksamhet d?r inv?narna bor och vistas g?r inte att ?verskatta.

Enligt v?r mening b?r regeringen d?rf?r snarast ge skarpa till?ggsdirektiv till den sittande Polisutredningen i syfte att klara ut tre avg?rande fr?gest?llningar om vad en framtida polisverksamhet ska ansvara f?r. Allts? innan man ?verhuvudtaget f?r b?rjar diskutera hur polisen ska organiseras f?r 2020-talet och fram?t m?ste man i detalj redovisa vilka arbetsuppgifter som den ska hantera i en modern r?ttsstat:

* Hur ska polisen fungera p? kommunniv?n f?r att kunna vara en aktiv akt?r i kommunernas trygghetsarbete?

* Hur ska brottsutredningsverksamheten i Sverige bedrivas f?r att klara av att utreda i princip alla brott?

* Hur ska Sverige klara av att bek?mpa den grova organiserade brottsligheten ?ver hela landet?

F?rst efter en s?dan analys ?r det m?jligt att med n?got m?tt av trov?rdighet kunna beskriva vilka processer, vilka system och vilken/vilka organisationer och olika kompetenser som beh?vs f?r att klara av framtidens polisverksamhet.

Att det ?ven forts?ttningsvis handlar om myndighetsut?vning av h?gsta potens ?r en sj?lvklarhet som m?ste f?lja utredningsuppdraget som en r?d tr?d. Detta beh?ver dock inte hindra utredningen fr?n att t?nka i nya banor vad g?ller behovet av kompetens, samverkans- och samarbetsformer, krav p? fungerande resultatuppf?ljning, ISO-standardiseringar och andra kvalitetskontroller som m?ste till f?r att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt. Det m?ste g? att organisera ocks? polisverksamheten s? att vissa delar uts?tts f?r en sund konkurrens genom en utvecklad offentlig-privat samverkan.

Det ?r nu h?g tid att ifr?gas?tta polisens verksamhet och organisation utan att ta till ?vertoner fr?n regeringens, oppositionens eller de fackliga organisationernas sida.

Karl-?ke Pettersson
Ordf?rande och f.d. polischef
Stiftelsen Tryggare Sverige

Magnus Lindgren
Generalsekreterare och forskare
Stiftelsen Tryggare Sverige


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved