Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Handavtrycket r?ckte inte. Hovr?tten frik?nner mannen som ?talats f?r ett 25 ?r gammalt mord i Esl?v

2011-02-11

I b?rjan av juni 1986 hittades en 79 ?r gammal man brutalt m?rdad i sitt hem i Esl?v. Han hade blivit slagen ett stort antal g?nger i huvudet med en ljuslykta av glas. G?rningsmannen hade dessutom knutit en telefonsladd runt mannens hals. Trots en mycket omfattande polisutredning lyckades man inte hitta n?gon g?rningsman. Ett handavtryck p? en telefondosa tilldrog sig redan 1986 polisens intresse. Avtrycket framkallades och fotograferades men med d?tida teknik fanns ingen m?jlighet att s?ka efter handavtryck i polisens register. Numera finns en s?dan s?km?jlighet.

F?runders?kningen ?terupptogs sedan en s?kning identifierat avtrycket som den nu ?talade mannens. Under ?ren som g?tt sedan mordet begicks har flera av de i f?runders?kningen intressanta f?rem?len f?rsvunnit, d?ribland den telefondosa p? vilken den ?talade mannens handavtryck hittades. Det som finns kvar ?r ett foto av god kvallitet av det framkallade handavtrycket samt ett antal fotografier och filmer av varierande kvalitet fr?n brottsplatsunders?kningen.

Mannen vars handavtryck p? teledosan identifierats ?talades f?r mord. Tingsr?tten fann att det var bevisat att avtrycket fr?n den ?talade mannen p? teledosan var f?rskt n?r det penslades fram och att det avsatts i samband med att telefonsladden skulle lindas kring offrets hals. Tingsr?tten d?mde mannen f?r mord och best?mde p?f?ljden till 10 ?rs f?ngelse.

I hovr?tten hade fr?gest?llningarna renodlats bl.a. genom att den ?talade mannen inte l?ngre ifr?gasatte att handavtrycket var hans. Hovr?tten konstaterar inledningsvis i domen att ingen som helst bevisning ut?ver handavtrycket finns till st?d f?r ?talet. Fr?gan ?r allts? om den omst?ndigheten att mannen avsatt ett avtryck p? kopplingsdosan ?r tillr?ckligt f?r att binda honom vid brottet. Hovr?tten resonerar kring ett antal fr?gest?llningar. ?r det m?jligt att ?ldersbest?mma ett avtryck? Hovr?tten svarar med st?d av de h?rda experterna nej p? den fr?gan. Har avtrycket avsatts i samband med brottet? H?r ?r telefondosan och dess placering av avg?rande betydelse. Hovr?tten finner det utrett att de st?rre besudlingar som hittades p? teledosan var blod och att de hamnat d?r n?r g?rningsmannen dragit ur kontakten. ?klagaren h?vdade att handavtrycket avsatts p? den del av dosan d?r det skulle vara naturligt att h?lla handen om man h?ller emot n?r kontakten dras ut. Hovr?tten noterar att det inte finns n?gon utredning som visar att g?rningsmannen gjort p? det s?ttet och framh?ller att f?rsvaret demonstrerat ett par kopplingsdosor av aktuellt slag fr?n vilka kontakten utan sv?righet kunnat dras ut med en hand. Hovr?tten konstaterar vidare att det inte helt kunnat uteslutas att delar av det framkallade avtrycket h?rr?r fr?n n?gon annan ?n den ?talade mannen. Slutligen behandlar hovr?tten fr?gan om de st?nk eller fl?ckar som markerats p? fotografiet av handavtrycket utg?rs av blod. Hovr?tten konstaterar att det inte kunnat utredas var telefondosan var placerad n?r slagen utdelades mot offret. Detta och att de h?rda experterna inte kunnat uttala sig om vad st?nken eller fl?ckarna best?r av leder hovr?tten till slutsatsen att det inte ?r visat att st?nken eller fl?ckarna utg?rs av blod. Det ?r d? inte heller m?jligt att dra slutsatsen att handavtrycket avsatts ovanp? blodst?nk som h?rr?r fr?n misshandeln av offret.

Hovr?ttens slutsats
blir att det inte ?r styrkt att handavtrycket fr?n den ?talade mannen avsatts i samband med mordet. N?gon annan bevisning finns inte mot den ?talade mannen som d?rf?r frik?nns.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved