Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Barnombudsmannen: Ge placerade barn framtidstro!

2011-03-04

?

”Jag vill att det blir stor f?r?ndring.”
”Vi har talat fr?n hj?rtat, nu m?ste du g?ra n?got.”

S? s?ger tv? av de drygt 100 ungdomar, placerade p? hem f?r v?rd eller boende (HVB) och i familjehem, som Barnombudsmannen har lyssnat till i projektet Unga Direkt n?r de riktar sig till makthavarna.

Regeringen gav f?r ett ?r sedan Barnombudsmannen uppdraget att inh?mta omh?ndertagna barns ?sikter om den sociala barnav?rden. Projektet ?r unikt genom att ett antal av de barn som medverkat har f?tt f?ra fram sina budskap och r?d till de som best?mmer ?ver den sociala barnav?rden.

Barnen har f?tt ber?tta om vad de tycker ?r bra och vad de vill ?ndra p? i den sociala barnav?rden. N?r barnen pratar om det som ?r bra n?mner de m?ten med enskilda vuxna som engagerar sig och lyssnar.

Men det finns ocks? en annan sida. Att inte bli tagen p? allvar, kollektiv bestraffning, otillg?ngliga socialsekreterare, en otillr?cklig tillsyn av hemmen, underm?lig h?lsa och bristande skolg?ng. Sammantaget ?r det en bekymmersam bild av samh?llsv?rden som tecknas av de barn och ungdomar Barnombudsmannen lyssnat till.

– Barnen ber?ttar om allvarliga och i vissa fall lagstridiga missf?rh?llanden. Det kan handla om att de tvingas skriva p? kontrakt d?r de avs?ger sig sina r?ttigheter och bestraffningsmetoder som hemresef?rbud, s?ger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Placerade barn ?r en s?rskilt utsatt grupp som samh?llet ?tagit sig att skydda och hj?lpa till en tryggare uppv?xt. FN:s barnr?ttskommitt? har uppmanat Sverige att st?rka r?ttss?kerheten f?r barn i samh?llsv?rd f?r att leva upp till de krav FN:s konvention om barnets r?ttigheter st?ller.

Barnen har r?tt att m?tas av positiva f?rv?ntningar. Det handlar om trygghet och omsorg och att f? det st?d de beh?ver f?r att f? god h?lsa och bra resultat i skolan, s?ger Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen anser att regering och riksdag m?ste ta det barnen ber?ttar p? stort allvar.

– Jag f?rv?ntar mig att beslutsfattarna skyndsamt tar initiativ till de lag?ndringar som kr?vs f?r att de omh?ndertagna barnen ska f? den kvalitet och trygghet i omsorgen som de har r?tt att kr?va, s?ger Fredrik Malmberg.

F?rutom initiativ p? nationell niv? kr?vs att politikerna i kommunernas socialn?mnder tar sitt ansvar. Det ?r de som ?r ytterst ansvariga f?r de barn som placeras av socialtj?nsten. Barnombudsmannen har d?rf?r i en enk?t fr?gat landets socialn?mnder om de har tagit beslut (antagit egna direktiv) f?r arbetet med barn och unga som omh?ndertas f?r samh?llsv?rd.

Resultatet ?r nedsl?ende. Ungef?r en tredjedel av socialn?mnderna svarar att de har fattat beslut om hur de placerade barnens r?tt till utbildning, h?lsa och sjukv?rd ska tillgodoses och hur detta ska f?ljas upp. Endast 22 procent av kommunerna har fattat beslut om hur socialtj?nsten ska agera n?r det framkommer missf?rh?llanden i det HVB- eller familjehem d?r barnet ?r placerat.

Barnombudsmannen vill se f?ljande f?r?ndringar:

?
Tydligg?r placerade barns r?ttigheter i lagstiftningen. Det handlar om vilka krav barnen kan st?lla p? att f? information om sina r?ttigheter, v?rdens inneh?ll och uppf?ljning samt hur missf?rh?llanden kan anm?las.

?
Placerade barn ska ha r?tt till uppr?ttelse och skadest?nd. En oberoende instans b?r inr?ttas dit placerade barn och ungdomar kan v?nda sig med klagom?l n?r de ansvariga myndigheterna har f?rsummat sitt ansvar.

?
Sk?rpt lagstiftning/regelverk f?r HVB. Behandlingsmetoder, ordningsregler och po?ngsystem m?ste utformas f?r att inte strida mot barnets m?nskliga r?ttigheter.

?
Placerade barn ska ha r?tt till en personlig socialsekreterare som ska kunna f?ra enskilda samtal med barnet. Lagstiftaren b?r genomf?ra de f?rslag som lagts av Barnskyddsutredningen i bet?nkandet Lag om st?d och skydd f?r barn och unga (LBU).

Barnombudsmannen har ocks? tagit fram en metod f?r att lyssna till barn. Skriften kommer att spridas till socialtj?nsten och kommer att kunna best?llas av andra myndigheter som kan ha nytta av att inh?mta barns och ungdomars ?sikter i olika fr?gor.

Barnminister Maria Larsson tar idag emot Barnombudsmannens ?rsrapport. D?refter samlas ett antal beslutsfattare p? Kulturhuset i Stockholm f?r att?diskutera hur vi mot bakgrund av barnens synpunkter ska kunna f?rb?ttra den sociala barnav?rden. Evenemanget ?r inte ?ppet f?r allm?nheten.

Allt material finns tillg?ngligt p? Barnombudsmannens webbplats den 4 mars kl 10.

F?r intervjuer kontakta Catherine Johnsson, pressansvarig hos Barnombudsmannen: 08-692 29 64.


Barnombudsmannen ?r en myndighet med uppdrag att bevaka och driva p? genomf?randet av barnkonventionen i det svenska samh?llet. Sveriges nuvarande barnombudsman heter Fredrik Malmberg.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved