Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Kommunfullm?ktiges beslut om fortsatt planering och projektering av nya Slussen inom vissa investeringsramar stred inte mot lagen

2011-03-07

F?rvaltningsr?tten i Stockholm har i tv? domar funnit att kommunfull-m?ktiges beslut i maj 2009 och juni 2010 r?rande det fortsatta arbetet med Slussenprojektet tillkommit i laga ordning och att de inte strider mot lag eller annan f?rfattning.

Den 11 maj 2009 besl?t kommunfullm?ktige i Stockholm att medge exploateringsn?mnden r?tt att forts?tta utredningsarbetet f?r planering och f?rprojektering av Slussen inom en investeringsram om 60 miljoner kronor.

Vidare besl?t kommunfullm?ktige den 21 juni 2010 att medge ex-ploateringsn?mnden r?tt att forts?tta genomf?randet av projekt Slussen inom en ut?kad budgetram f?r 2010 om 110 miljoner kr samt uppdra ?t Trafik- och renh?llningsn?mnden att delta i genomf?randet av projektet.

-?B?gge besluten ?verklagades av ett stort antal kommunmedlemmar, som ?beropade att besluten stred mot lag eller annan f?rfattning och inte tillkommit i laga ordning. F?rvaltningsr?tten har i sina domar slagit fast att domstolen bara f?r g?ra en formell pr?vning - laglighetspr?vning - av kommunala beslut och vid en s?dan pr?vning funnit att inv?ndningarna mot besluten saknar grund. ?verklagandena har d?rf?r avslagits, s?ger Richard Ljungqvist, chefsr?dman vid F?rvaltningsr?tten i Stockholm.

F?rvaltningsr?ttens domar f?r ?verklagas men det kr?vs pr?vningstillst?nd f?r att kammarr?tten ska pr?va m?len.

Best?mmelser om s.k. kommunalbesv?r finns i kommunallagen fr?n ?r 1991. D?r anges att medlem av en kommun har r?tt att f? lagligheten av en kommuns beslut pr?vad genom att ?verklaga beslutet till f?rvaltningsr?tten. Ett beslut ska upph?vas bl.a. om det inte har tillkommit i laga ordning eller om det strider mot lag eller annan f?rfattning. R?tten f?r emellertid inte pr?va om alternativa l?sningar ?r att f?redra eller annars ?ndra det ?verklagade beslutet.

M?lnummer 12090-10

M?lnummer 35062-10

F?r mer information kontakta:
Richard Ljungqvist
Chefsr?dman
08-561 688 34

Roger Olausson
Informat?r
08-561 686 18


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved