Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Uppgjorda kontrakt, l?ckor och sv?gerpolitik

2011-03-22

Offentlig upphandling ber?knas i Sverige ?rligen oms?tta cirka 500 miljarder kronor. Vid upphandling av varor och tj?nster ?r tr?skelv?rdet f?r statliga myndigheter 1,2 miljoner kronor och f?r ?vriga upphandlade organisationer 1,9 miljoner kronor. F?r bygg- och anl?ggningsarbeten g?r brytpunkten vid hela 47 miljoner kronor. M?nga av de ink?p som stat, kommuner och andra offentliga institutioner g?r skulle med andra ord kunna sk?tas utan offentlig upphandling och det byr?kratiska och administrativa kr?ngel som tillv?gag?ngss?ttet inneb?r b?de f?r best?llare och utf?rare. Men tendensen ?r den omv?nda, allt fler ink?p som ligger under tr?skelv?rdet l?ggs i dag ut p? offentlig upphandling som en slags f?rs?kran om att allt ska g? r?tt till och att man ska f? ut mest m?jlig nytta av varje skattekrona. Men ?tg?rden f?r inte den avsedda effekten.

Ett exempel ?r bygg- och entreprenadbranschen d?r lejonparten av ink?pen g?rs med offentlig upphandling. En unders?kning som revisions- och konsultf?retaget PwC gjort visar att konkurrensen inom branschen ist?llet h?mmas av sv?gerpolitik och informationsl?ckage som ger anbudsgivare otillb?rliga konkurrensf?rdelar. Unders?kningen ”Entreprenadbarometern”, som baseras p? intervjuer med 100 finanschefer (CFO) inom branschen, visar att hela 31 procent av byggbolagen tycker att marknaden inte fungerar tillfredsst?llande och h?mmas av bristande konkurrens, men hela 67 procent av f?retagen genomf?r inga riskanalyser kring den korruption och andra oegentligheter som finns inom branschen, som till exempel riggade upphandlingar.

Enligt cheferna ?r de st?rsta korruptionsriskerna:

  • L?ckor 40 procent
  • Karteller 37 procent
  • ”Sv?gerpolitik” 36 procent
  • Uppgjorda kontrakt 35 procent

Det talas mycket om h?llbar utveckling och att samh?llet m?ste anpassat till vad som ?r l?ngsiktigt h?llbart – socialt, ekonomiskt och milj?m?ssigt. Men unders?kningen visar att bara 31 procent av f?retagen kartl?gger hur arbete med h?llbarhetsutveckling kan bidra till framtida aff?rsm?jligheter. Den stora andelen offentliga upphandlingar har lett till att det viktigaste bed?mningskriteriet ?r pris, medan kvalitet, h?llbarhet, att det blir r?tt fr?n b?rjan och andra kvalitativa parametrar tillm?ts mindre betydelse.

Syftet med offentlig upphandling ?r att fr?mja en fri konkurrens, ?ka effektiviteten och att upphandlaren ska f? ut mest m?jlig nytta f?r investerade pengar. Av den anledningen ?r det speciellt intressant att se hur bygg- och entreprenadbranschen, som till stor del drivs av offentlig upphandling, utvecklats det senaste decenniet.? Inom verkstadsindustrin har produktiviteten ?kat markant de senaste ?ren, medan den i princip har st?tt stilla inom bygg och entreprenad. I Statskontorets rapport ”Sega gubbar” sl?s det tydligt fast att branschen har stora problem. Pris?kningarna har varit kraftiga, men det beror inte i f?rsta hand p? l?ne?kningar. Rapporten konstaterar ist?llet att branschen lider att ett ?kande antal byggfel, f?r?ndringsoben?genhet och ett svalt intresse f?r effektiviseringar. Branschen utm?rks ocks? av ett svagt intresse f?r kompetensutveckling av medarbetarna och utveckling generellt, vilket i sin tur beror p? brister i ledarskapet, kommunikationen och erfarenhets?terf?ringen i utf?rarledet.

Offentlig upphandling verkar vara ett system som cementerar gamla strukturer, processer och tillv?gag?ngss?tt. Det ?r inte det bygg- och anl?ggningsbranschen beh?ver, utan nyt?nkande, effektivitetsf?rb?ttringar, kreativitet, b?ttre kvalitet och st?rre h?nsyn till milj? och h?llbarhet. Det h?r ?r dimensioner som s?llan f?r plats inom ramen f?r en offentlig upphandling. Det finns till och med risk f?r att man som anbudsgivare utesluts fr?n upphandlingen f?r att man t?nkt p? ett nytt s?tt, erbjuder en innovativ l?sning som ?kar effektiviteten och bidrar till h?llbarhet och tar st?rre h?nsyn till milj?n.

?

Mats Fors, konsult p? Hamrin & Partners (2011-03-22)?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk




Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved