Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Nationell kommission f?r m?nskliga r?ttigheter missar m?let

2011-03-25

Pressmeddelande 2011-03-24

Civil Rights Defenders st?ller sig positivt till att uppr?tta en nationell kommission f?r m?nskliga r?ttigheter men anser att den inte kommer att bidra till att skyddet av m?nniskors r?ttigheter st?rks p? ett effektivt s?tt om den utformas enligt liggande f?rslag.

- Delegationen identifierar de problem som finns men n?jer sig med att f?resl? f?r?ndringar av kosmetisk karakt?r. D?rmed missar delegationen huvudsyftet med sitt uppdrag - att p? ett effektivt s?tt st?rka skyddet f?r de m?nskliga r?ttigheterna i Sverige, s?ger Robert H?rdh, chef f?r Civil Rights Defenders.

Enligt det presenterade f?rslaget ?r kommissionens utredningsm?jligheter begr?nsade och den ska inte heller kunna ta emot enskilda klagom?l. Vid en j?mf?relse med liknande institutioner i andra l?nder har 90 procent av dem r?tt att utreda och, vid behov, f?ra talan f?r m?nniskor vars r?ttigheter har kr?nkts.

- P? s? s?tt g?r dessa institutioner verkligen en skillnad f?r utsatta m?nniskor och vi har sv?rt att se varf?r en svensk kommission inte skulle f? ett liknande mandat, s?ger Robert H?rdh.

Ett annat av delegationens f?rslag ?r att det tills?tts en utredning som ska unders?ka m?jligheten att inf?rliva de internationella konventioner om m?nskliga r?ttigheter som Sverige har ratificerat i svensk lagstiftning.

- Det ?r inte principiellt h?llbart att Sverige ratificerar en konvention, och d?rmed ?tar sig att respektera grundl?ggande m?nskliga r?ttigheter, samtidigt som landets myndigheter och domstolar inte ?r r?ttsligt bundna av konventionen, s?ger Robert H?rdh.

Civil Rights Defenders menar att delegationen borde ha f?reslagit att de mest centrala m?nniskor?ttskonventionerna, till exempel den internationella konventionen om medborgerliga och politiska r?ttigheter samt FN:s tortyrkonvention, omg?ende ska inf?rlivas i svensk r?tt precis som Europakonventionen.

L?s Civil Rights Defenders remissvar Ny struktur f?r skydd av m?nskliga r?ttigheter i sin helhet h?r nedan:


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved