Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Cyberbrott ?r inte krigshandlingar

2011-03-31

N?tkriminaliteten ?kar och st?ller till allt st?rre problem f?r myndigheter, f?retag och privatpersoner. Internationellt finns en tendens att beskriva situationen i termer av ”krig” f?r att underl?tta inf?randet av kontroll- och ?vervakningssystem p? n?tet. Krigsretoriken riskerar d?rmed att leda till inskr?nkningar av v?r integritet, menar Johan Henrikson, vd p? IT-s?kerhetsf?retaget Verisec.

Kriminella aktiviteter p? n?tet har mer och mer kommit att uppfattas som delar av ett ”cyberkrig” d?r l?nders s?kerhet st?r p? spel. Detta krig antas kr?va nya former av statlig ?vervakning, vilket lett till p?tryckningar mot leverant?rer av kommunikationssystem att bygga in ?vervakningsm?jligheter i sina programvaror. P? s? s?tt kan stater och myndigheter kringg? vanliga s?kerhetsskydd f?r att avlyssna internet.

Men cyberbrott utg?r ingen homogen grupp utan best?r av olika typer av hot som t.ex. bedr?gerier, spioneri, aktivism och vanlig hacking, n?got som bl.a. kryptologen Bruce Schneier betonat. Dessa brott skiljer sig ?t i b?de strategi och motiv men beskrivs ?nd? som ett och samma hot i termer av ”krig”. Detta ?r b?de missvisande och farligt, menar Johan Henrikson, vd p? IT-s?kerhetsf?retaget Verisec.

”Hoten mot IT-s?kerheten ?r h?gst reella, men att betrakta all typ av n?tkriminalitet som del av ett cyberkrig, som man framf?r allt g?r i USA just nu, ?r fel v?g att g?. Det riskerar att bjuda in till st?rre ?vervakning och kontroll av medborgarna. Krig f?ruts?tter ju dessutom att man vet n?got om motst?ndaren och motivet, vilket man s?llan g?r n?r man blir attackerad p? internet. Se bara p? de senaste attackerna mot de franska och kanadensiska myndigheterna, d?r vet man ?nnu inte s?kert vem som ligger bakom”, s?ger han och forts?tter:

”Det vore ytterst olyckligt om vi accepterade krigsdefinitionen och gav efter f?r p?tryckningarna. N?r v?l ?vervakningsm?jligheter ?r inbyggda i v?ra kommunikationssystem finns det ingen v?g tillbaka, och vi kan inte f?rutse hur myndigheterna kommer att anv?nda ?vervakningen i slut?ndan. Bruce Schneier har tidigare uppm?rksammat denna fara i samband med utvecklingen i USA, men den hotar ?ven oss i Sverige. D?rf?r m?ste vi i f?rsta hand se till att h?lla krigsretoriken utanf?r debatten och ist?llet betrakta cyberkriminalitet som vanlig brottslighet, och bek?mpa den inom de ramar som finns idag”.

F?r ytterligare information, v?nligen kontakta:

Johan Henrikson

CEO

Mob? +46 733 45 89 02

Dir? +46 8 696 99 82

Tel +46 8 723 09 00

Fax? +46 8 723 09 10

E-mail? johan.henrikson@verisec.com


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved