Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Fempunktsprogram mot finansmarknadsbrotten

2011-06-01

Domstolarna har inte bifallit v?ckta ?tal i n?gra av de stora insiderm?l som Ekobrottsmyndigheten drivit i tingsr?tt och hovr?tt. I b?rjan av ?ret fattades d?rf?r beslut att utv?rdera myndighetens arbete med att bek?mpa finansmarknadsbrotten samt att s?rskilt granska det stora insiderm?let.

- N?r slutsatserna nu mottagits presenterar myndigheten en handlingsplan i fem punkter f?r att komma till r?tta med bristerna och v?ssa verksamheten ytterligare, s?ger generaldirekt?r Eva H?kansson Fr?jelin.

Renodling. Den nationella ekobrottskammaren som bland annat handl?gger finansmarknadsbrott upph?r. En ny kammare - Finansmarknadskammaren - bildas. Ansvarsomr?det renodlas till utredning och lagf?ring av otillb?rlig marknadsp?verkan, insiderbrott och svindleri.

Resursprioritering. Finansmarknadskammarens kompetensbehov och numer?r analyseras djupare. En plan f?r rekrytering och kompetensv?xling utarbetas. Chefstj?nsten utlyses snarast.

Metodutveckling. Ett integrerat arbetss?tt ska pr?gla arbetet vid Finansmarknadskammaren. Det g?ller under hela utredningsprocessen inte minst vid f?rh?r genom tidig ?klagarn?rvaro. Arbetsmetodik och utbildningsinsatser ska utvecklas och integreras tydligare i verksamheten.

Samverkan. Finansmarknadskammaren och myndighetsledningen ska driva p? f?r ?kad samverkan med de externa akt?rer och branschorganisationer som verkar p? den finansiella marknaden. F?rst?rkt samarbete ska genomsyra alla insatser, b?de strategiskt och operativt.

Pro-aktivitet. F?rdjupad kriminalunderr?ttelseverksamhet p? finansmarknadsomr?det ska pr?vas. Genom seminariedagar och underhandskontakter ska det brottsf?rebyggande arbetet utvecklas.

- Genom handlingsplanen v?xlar vi upp arbetet med att bek?mpa finansmarknadsbrotten. Vi blir ocks? redo att fullt ut ta det nationella ansvar f?r den samlade ekobrottsbek?mpningen som regeringens utredare f?reslagit, s?ger Eva H?kansson Fr?jelin.

F?r ytterligare information:
Magnus Hedberg, kommunikationsdirekt?r
010-562 92 44, 070-543 27 31


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved