Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/50/153350/juridikfokus.se/public_html/dynamic/db.php on line 14 Arbete


Senaste från forumet

Arbete

Tillbaka till Vardagsjuridik index

I detta avsnitt beskrivs de grundläggande juridiska aspekterna på arbete

OBS!! Informationen syftar till att ge en överblick över de lagregler som gäller, därför skall du inte förlita dig på att innehållet helt stämmer i varje enskilt fall. Har du närmare frågor och funderingar kring lagreglerna bör du kontakta ett ombud.


Anställningsavtal

I ett anställningsavtal (som upprättas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren) regleras vilka villkor som ska gälla för t ex anställningsform, arbetstid, lön, semester, uppsägningstid, försäkring och pension.

Oftast används en form av standardavtal, kollektivavtalet, som grundar sig på de allmänna normer som gäller i just det aktuella yrket.

Den arbetstagare som är anställd i ett privat företag skyddas i lagen om anställningsskydd (LAS). Arbetstagare som har staten, ett landsting eller en kommun som arbetsgivare skyddas i lagen om offentligt anställda (LOA).

Många av de lagregler som gäller på arbetsmarknaden är tvingande till arbetstagarens förmån. Detta innebär att arbetsgivaren aldrig kan förhandla fram ett anställningsvillkor som är sämre än vad lagen föreskriver. Men det är naturligtvis fritt att avtala om villkor som är bättre än vad lagen säger, t ex vad gäller semester.

Anställningsformer

Det finns två former av anställning:
1. tillsvidareanställning
2. tidsbegränsad anställning

Huvudregeln är att en anställning ska gälla tills vidare, men i Lagen om anställningsskydd (LAS) finns undantag för:
• Säsongarbete eller visstidsarbete, t ex arbete som bara kan utföras en viss del av året.
• Vikariat, praktik- eller feriearbete. Denna anställningsform får högst tillämpas i sammanlagt tre år under en femårsperiod. Överskrids denna gräns ska anställningen övergå i en tillsvidareanställning.
• Tillfällig arbetsanhopning, sammanlagt högst sex månader under två år.
• Värnpliktstjänstgöring som kommer att pågå mer än tre månader. Reglerna gäller bara den som kommer att fullgöra värnpliktstjänstgöring eller vapenfri tjänst.
• Arbetstagare som fyllt 67 år. Han/hon får visstidsanställas efter sin pensionering.
• Överenskommen visstidsanställning. Denna får gälla utan att arbetsgivaren behöver ange något skäl, om anställningen omfattar minst en månad och sammanlagt högst tolv månader under tre år. Möjlighet till avtal om anställning i sammanlagt 18 månader finns i företag som tidigare inte haft någon arbetstagare. En arbetsgivare får samtidigt ha högst fem arbetstagare med överenskommen visstidsanställning.
• Provanställning i högst sex månader. Syftet ska vara att pröva en arbetstagares lämplighet. Om inte provanställningen avbryts, övergår den automatiskt i en tillsvidareanställning efter sex månader.


Lön

Lönegaranti

Om arbetsgivaren går i konkurs har arbetstagaren s k statlig lönegaranti. Det innebär att staten betalar ut löner, om arbetsgivarens tillgångar inte räcker.
ställda, med en anställningsperiod som är kortare än 1 månad, gäller att anställningen ska ha pågått under minst 14 dagar före sjukdomsfallet. För andra anställningar gäller rätten till sjuklön direkt då anställningen tillträds.

Sjukpenning

Om man är sjuk en längre tid och därför inte kan arbeta, har man rätt till sjukpenning om man:
• Har förvärvsarbete i Sverige
• Har en årsinkomst av förvärvsarbete som uppgår till minst 24 % av basbeloppet, vilket motsvarar 9 456 SEK under 2005 (basbeloppet uppgår till 39 400 SEK).

Sjukpenningen utgår med 25 %, 50 %, 75 % eller 100 % beroende på hur stor del av den ordinarie arbetstiden man inte kan arbeta.

Möjligheten att söka t ex bostadsbidrag och barnbidrag påverkas inte om man får sjukpenning.

Ledighet

En arbetstagare har rätt till ledighet (som inte avräknas från semester) bl a i samband med:
• Föräldraskap
• Utbildning
• Fackliga uppdrag

Föräldraledighet

Rätt till föräldraledighet har den med
• barn under åtta år, eller barn som går i första klass. Denna föräldraledighet kan maximalt uppgå till 25 % av en normal arbetstid.
• barn under 1 1/2 år. Denna föräldraledighet får uppgå till 100 % och gäller såväl mamman som pappan. Adoptivföräldrar har samma rättighet under de första 18 månaderna efter det att adoptivbarnet mottogs, så länge barnet är under åtta år.

Man måste meddela sin arbetsgivare att man avser att vara föräldraledig senast 2 månader innan man vill påbörja ledigheten.

Ledigt för utbildning

Om man önskar vidareutbilda sig har man rätt till ledighet om man har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst sex månader eller sammanlagt under tolv månader under de senaste två åren. Gäller det en facklig utbildning har man alltid rätt till ledighet.

Semester

Enligt semesterlagen har en heltidsarbetande rätt till 25 arbetsdagars semester varje år.

Semestern skall tas ut under det s k semesteråret, vilket är tiden fr o m den 1 april ett år t o m den 31 mars följande år. Normalt måste semesterdagarna tas ut det semesterår som de är intjänade under, om man inte kommit överens med arbetsgivaren om något annat. Om en anställning varar under en mycket kort tid brukar arbetsgivaren räkna in semesterersättning i lönen.

Anställningens upphörande

En anställning kan upphöra på tre olika sätt, genom uppsägning, avsked eller pension.

Både arbetsgivaren och arbetstagaren kan ta initiativ till en uppsägning. Ett avsked kan bara komma i fråga om arbetstagaren har åsidosatt sitt arbete gravt. I samband med uppsägning och avsked har man rätt att bli företrädd av sitt fackförbund och att överklaga beslutet vid domstol.

Man kan också permitteras under en kortare tid, d v s tillfälligt vara utan arbete. Permittering innebär inte att anställningen upphör.

Uppsägning

Arbetsgivarens rätt till uppsägning
Möjligheten att avbryta en anställning är mer begränsad för arbetsgivaren och kan bara göras (text saknas)

Arbetstagarens rätt till uppsägning
Den som önskar sluta sin anställning har rätt att göra det efter en viss uppsägningstid. Uppsägningstiden finns reglerad i anställningsavtalet och är vanligtvis en månad.

Avsked

I särskilda fall kan en anställning upphöra utan någon uppsägningstid. Detta gäller bara om arbetstagaren har åsidosatt sina åligganden (arbetsuppgifter) grovt.

Pension

Pension innebär att arbetstagaren slutar sin anställning p g a uppnådd pensionsålder. Pensionsåldern (normalt 65 år) regleras vanligen i kollektivavtal. I samband med pensioneringen måste arbetsgivaren underrätta arbetstagaren senast en månad innan anställningen ska upphöra.

Vid 67 års ålder är arbetstagaren i princip tvungen att lämna sin tjänst om arbetsgivaren så önskar.

Diskriminering


Diskriminering innebär att någon utsätts för orättvis eller kränkande behandling av någon annan. Förbud mot diskriminering har särskilt starkt lagstöd i arbetslivet, vid studier och olika föreningsverksamheter.

Generellt kan sägas att ingen får utsättas för orättvis eller kränkande behandling p g a:
• kön
• etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
• funktionshinder
• sexuell läggning

» Jämställdhetsombudsmannens (JämO) webbplats www.jamo.se
» Ombudsmannen mot etnisk diskriminerings (DO) webbplats www.do.se
» Handikappombudsmannens (HO) webbplats www.ho.se
» Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggnings (HomO) webbplats www.homo.se
» Antidiskrimineringsportalen www.oppnare.se
» Samlingssida för lokala icke statliga antidiskrimineringsbyråer www.antidiskriminering.net

Arbetsmiljö

Arbetsgivaren är skyldig att följa de särskilda bestämmelser som gäller inom den aktuella branschen, tex när det gäller övertid, jourarbete, maskiner och hälsofarliga ämnen.

» Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se

Tvister

Om det blir en tvist om giltigheten av en uppsägning, upphör normalt inte anställningen förrän tvisten avgjorts. Under uppsägningstiden ska man arbeta och få sin lön som vanligt. Om arbetsgivaren inte kan erbjuda något arbete, ska han/hon ändå betala full lön under uppsägningstiden.

» Arbetsdomstolens webbplats www.arbetsdomstolen.seInformationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved