Senaste från forumet

Bankrätt

Tillbaka till Vardagsjuridik index

I detta avsnitt beskrivs de grundläggande juridiska aspekterna för bank- och finansrätt.


Bankverksamhet

Under bankrätten faller exv. tjänster såsom: betalningsförmedling, inlåning (sparande) och värdepappershandel. Ett bolag som erhållit tillstånd att bedriva bankrörelse är underkastat regelverket i bankrörelselagen och står under Finansinspektionens tillsyn. Banker har en lagstadgad skyldighet att inte röja enskilda kunders förhållanden till utomstående, detta är den omtalade banksekretessen.

Banker har en skyldighet att ta emot allmänhetens sparmedel s.k. kontraheringsplikt. Denna skyldighet sträcker sig dock inte utöver att ta emot inlåning. Således kan banken mycket väl vägra att erbjuda andra tjänster. Vidare omfattas även banker av det allmänna diskrimineringsförbudet i brottsbalken 16:9 vilket innebär att man inte får diskriminera gentemot vissa kunder.

Kreditprövning

Banker har en skyldighet att uppfylla särskilda krav på tillfredställande kreditprövning i sin bankverksamhet. Således får banken bevilja lån endast om det på goda grunder kan antas att kunden kommer att kunna återbetala lånet.

Insättningsgaranti

I syfte att stärka förtroendet för banksystemet och skydda sparare finns sedan 1995 en särskild insättningsgaranti. Denna garanterar att utifall en svensk bank skulle gå i konkurs så täcks kundens sparmedel i den banken av staten med ett belopp upp till 500 000 kr.

Rådgivningsansvar

En stor del av bankers verksamhet innefattar rådgivning och banken har härvidlag ett rådgivningsansvar. Dels kan detta ansvar vara särskilt avtalat genom avtal om tjänsten dels kan det följa av allmänna skadeståndsrättsliga regler om vållande. I båda fallen kan ansvaret komma att utmynna i att banken blir skadeståndsskyldig om man begått fel eller varit försumlig (vårdslös) i sin rådgivning, med den följd att kunden förlorat pengar.

Penningtvätt

Med penningtvätt avses traditionellt att medel som förvärvats genom brott (inte ”svarta pengar” som betyder att de är obeskattade) tvättas rena genom exv. insättning på bankkonto eller genom köp av värdepapper. Aktiva åtgärder har vidtagits på EU nivå för att förhindra att kriminella pengar kommer in i banksystemet i syfte att tvättas. I Sverige har vi numera lagen om åtgärder mot penningtvätt. Denna lag tar sikte på att bolag som omfattas av lagen exv. banker, finansbolag, valutaväxlingskontor, försäkringsmäklare etc. skall dels vidta en granskningskontroll på belopp av en viss storlek (+ 110 000 kr) dels vidta en identitetskontroll när det finns anledning att misstänka en penningtvättstransaktion.
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved