Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/50/153350/juridikfokus.se/public_html/dynamic/db.php on line 14 Bil och båt


Senaste från forumet

Bil och båt

Tillbaka till Vardagsjuridik index

Eftersom trafikreglerna tillhör de områden som förändras ofta har Juridikfokus.se än så länge inte en heltäckande beskrivning av dessa. Under rubriken Lagar och regler sammanställs de viktigaste länkarna

OBS! Informationen syftar till att ge en överblick över de lagregler som gäller, därför skall du inte förlita dig på att innehållet helt stämmer i varje enskilt fall. Har du närmare frågor och funderingar kring lagreglerna bör du kontakta ett ombud.


Köpa bil

Skall du köpa begagnad bil finns många konkreta tips som minskar riskerna kring köpet. Juridikfokus rekommenderar konsumentverkets webbplats. Där finns information om privatköp, köp från en bilhandlare samt vad man skall tänka på vid nybilsköp.

Bilprovningens webbplats tillhandahåller bra tips om bilens svaga punkter.

Under rubriken blanketter kan du köpa och ladda ned köpeavtal för bil.

Lagar och regler

Regler om körkort och trafik tillhör de områden där regelverken är omfattande och där det sker löpande förändringar. De grundläggande lagarna beslutas av riksdagen men vägverket fattar beslut om kompletterande föreskrifter, bland annat för vägmärken och körkort.

När det gäller lagar och regler, körkort och vägmärken finns aktuella bestämmelser beskrivna på vägverkets webbplats. Välj lagar och regler i menyn.

Hos vägverket kan du även hitta information om de regler som gäller privatimport av personbilar.

På skatteverkets webbplats finns information om fordonskatt. Välj skatter i menyn och därefter fordonsskatt. Där finns även de regler som gäller förmånsbeskattning m.m. Dessa regler förändras frekvent.

Båt

Behörighetskrav till sjöss
Allt som flyter på sjön och som går att framföra är enligt lagen fartyg.

Alltså är både en surfingbräda och en oljetanker fartyg. Varje fartyg har en befälhavare (ansvarig ombord) och en redare (ägare). Man skiljer sedan mellan skepp och båtar. Ett skepp är det fartyg som har en minsta bredd om 4 meter och samtidigt en minsta längd om 12 meter. Alla andra fartyg är båtar.

Sjöfarten delas in i fritidssjöfart och yrkessjöfart. För att få framföra en båt i icke-kommersiellt syfte krävs idag ingen behörighet överhuvudtaget. Du skall dock kunna framföra båten på ett sjödugligt sätt och enligt gott sjömanskap. Fritidsskepp får du framföra först efter att ha avlagt godkänt prov för kustskepparintyg. Detta intyg administreras av Nämnden för Båtlivsutbildning (NfB).

För yrkessjöfarten gäller särskilda behörighetsbestämmelser. Dessa återfinns på Sjöfartverkets webbplats.
www.sjofartsverket.se

Allemansrätten

Allemansrätten regleras i Naturvårdslagen (SFS) och bygger på principen om allas lika rätt att vistas i naturen och plocka svamp, bär och vilda blommor.

Om det inte stör ägaren, får du tälta under en kortare period högst ett dygn, samt gå över och/eller ta små mängder sten, ris, gräs, grus, is, vatten eller löv på annans mark. Du ska självklart vara fullständigt övertygad om att du inte tillfogar markägaren någon skada, när du utnyttjar allemansrätten.

Det är tillåtet att använda annans badstrand, om den inte ligger nära ett bostadshus. Men det händer ändå att markägare sätter ut egna skyltar med texten ²privat² vid vissa stränder. Dessa skyltar inskränker dock inte allemansrätten.

Vad som gäller rätten att vistas i naturen utomlands, måste du ta reda på vad som gäller i varje land du besöker.

Att köpa och sälja

Försäljning av fartyg är i många avseenden en komplicerad affär. Som köpare måste du förvissa dig om att fartyget du köper verkligen är i det skick som du förväntar dig.

Bl a bör du undersöka:
1. Grunduppgifter: båtspecifikation, id-kontroll, byggnadsmaterial.
2. Skrov, överbyggnad
3. Motor- drivsystem
4. Styrsystem
5. Elsystem
6. System för vatten och sanitet
7. Däcksutrustning
8. Inredning
9. Eventuella segel

Provkör om möjligt båten och anteckna noggrant fel som säljaren känner till eller som du upptäcker på plats.

Om du känner dig osäker kan du anlita en av Sjöfartsverket utsedd båtbesiktningsman.

Ansvar till sjöss

Gott sjömanskap

Ett "gott sjömanskap" kräver många praktiska erfarenheter till sjöss. I 5 § Sjötrafikförordningen (SFS 986:300) står:

"En sjötrafikant ska visa gott sjömanskap och iaktta den omsorg och varsamhet som till förekommande av sjöolycka betingas av omständigheterna."

Att känna till och rätt använda sig av gällande sjöregler och uppträda med ett gott omdöme kännetecknar ett "gott sjömanskap".

Redaransvar

Redaren är båtens ägare.
Som redare kan du bli ekonomiskt ansvarig för de skador din båt förorsakar en annan person eller båt. Detta gäller t ex om du lånat ut din båt till en inte behörig/kunnig person och inte själv är med ombord eller inte talat om att båten inte är sjövärdig i något avseende. Du kan alltså bli ekonomiskt ansvarig för en olycka som någon annan orsakat. (Du har dock en s k återkravsrätt gentemot den som ombord har varit ansvarig för olyckan - sannolikt befälhavaren). Om du är redare, bör du teckna en ansvarsförsäkring som täcker fall då varken du eller den du har återkravsrätt gentemot har möjlighet att betala.

Befälhavaransvar

Ombord på varje fartyg är en person befälhavare

Ombord på varje fartyg är en person befälhavare.

Enligt Sjölagen, 6 kap § och 2 §, är befälhavaren skyldig att se till att båten är sjövärdig innan en sjöresa startar, att den framförs på ett korrekt sätt, samt att han/hon känner till aktuella föreskrifter. Ofta är det naturligt att båtens ägare eller den med högst kompetens är befälhavare, men ibland finns ingen uttalad befälhavare. Om två personer som båda äger båten, har samma kompetens och är inblandade i en sjöolycka, är det troligt att den som för tillfället styrt båten får bära ansvaret.

Sjöfylleri

Enligt Sjölagen (20 kap 4 § och 5 §) är det förbjudet att vara påverkad av alkohol när man styr båten eller utövar annan, för fartygets framförande viktig tjänst. Skulle förarens berusning vara direkt orsak till en olycka betalar inte försäkringsbolaget ut någon ersättning för den egna båten.

Dessutom kan försäkringsbolaget återkräva vad bolaget utbetalat till annan skadedrabbad. Naturligtvis är det även förbjudet att vara påverkad av narkotika eller annat berusningsmedel.
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved