Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/50/153350/juridikfokus.se/public_html/dynamic/db.php on line 14 Köpa och sälja


Senaste från forumet

Köpa och sälja

Tillbaka till Vardagsjuridik index

Konsumentskyddet är förhållandevis högt i Sverige. Olika regler gäller om man handlar över disk eller av t.ex. en telefonförsäljare (distansköp).

Under rubrikerna nedan har vi sammanställt några av de viktigaste reglerna som du som kund har nytta av att känna till. Nuförtiden bedrivs konsumentpolitik även på EU-nivå. Detta för att skydda t.ex. vid e-handel mellan gränserna, något som EU-kommissionen f n utarbetar riktlinjer för. EU:s konsumentpolitik är under konstant utveckling. Redan idag finns ett nätverk för tvistlösning kallat EEJ-net. På EU:s webportal redovisas EU:s konsumentpolitik i detalj.

OBS! Informationen syftar till att ge en överblick över de lagregler som gäller, därför skall du inte förlita dig på att innehållet helt stämmer i varje enskilt fall. Har du närmare frågor och funderingar kring lagreglerna bör du kontakta ett ombud.


Befintligt skick

Att köpa en vara i befintligt skick
Att en vara säljs i befintligt skick betyder att varan säljs i det skick den för tillfället befinner sig i. Det är lätt att tro att det inte går att påpeka några fel på en vara om den har sålts i befintligt skick, men det går faktiskt.

Som privatperson har man lite lättare att påpeka ett fel på en vara om man köpt den av en näringsidkare, än om man köpt den av en annan privatperson. Vid köp av en näringsidkare krävs bara att varan visar sig vara i sämre skick än man som privatperson med fog kunnat förutsätta. Är det istället fråga om ett köp mellan privatpersoner eller mellan näringsidkare krävs dock att varan är i väsentligt sämre skick än man som köpare med ”fog kunnat förutsätta”. Att bedöma när en vara är i sämre skick respektive väsentligt sämre skick än man ”med fog kunnat förutsätta” är ofta en svår uppgift. Som regel kan sägas att varans pris är avgörande. Ju högre pris man fått betala desto större anledning har man också att räkna med att varan är av god kvalitet.

Vid handel mellan två privatpersoner eller två näringsidkare kan en vara också anses felaktig (trots att den sålts i befintligt skick) om:
• varan inte har de egenskaper eller kan användas på det sätt som säljaren har beskrivit före köpet, eller
• säljaren underlåter att upplysa köparen om väsentliga förhållanden som gäller varan.

Det är alltså viktigt att säljaren lämnar tydlig information om varan och dess egenskaper och användningsområden.
www.konsumentverket.se

Öppet köp och bytesrätt

Många affärer erbjuder sina kunder öppet köp eller bytesrätt på de varor de köper. Med öppet köp menas att man som kund har rätt att lämna tillbaka varan man köpt och då få pengarna tillbaka. Med bytesrätt menas att man får byta den vara man köpt mot en annan vara i affären.

Det finns ingen juridisk skyldighet för affärer att erbjuda sina kunder öppet köp eller bytesrätt, därför är det viktigt att man som kund hör efter om vad som gäller.
www.konsumentverket.se

Distansköp och ångerrätt

Om man köper en vara på distans (t.ex. via telefon eller Internet) eller via hemförsäljning har man rätt att ångra sitt köp i 14 dagar.

Det blir allt vanligare att avtal sluts på distans, d.v.s. att parterna inte träffas utan sluter avtal t.ex. via Internet. Distansavtalslagen innehåller de regler som gäller vid distansköp. Lagen bygger på ett EU-direktiv och syftet har varit att skapa liknande lagstiftningar i alla EU:s medlemsländer.

För att distansavtalslagen skall gälla krävs att ett köpeavtal (köp av lös egendom), tjänsteavtal eller ett hyresavtal har ingåtts mellan en konsument och en näringsidkare. Det betyder att lagen inte tillämpas när privatpersoner handlar med varandra. Dessutom krävs naturligtvis att avtalet har ingåtts på distans (t.ex. via e-post, postorder, telefon, TV-shopping, eller Internet) eller vid hemförsäljning.

Undantag

Lagen gäller inte distansavtal och hemförsäljningsavtal som exempelvis avser försäkringar. Lagen gäller inte heller hemförsäljningsavtal som understiger 300 kr.

Som konsument har du rätt att ångra ett distansköp under 14 dagar. Något skäl till varför man ångrar sig behöver inte anges. Ångerfristen börjar löpa från den dagen man tar emot varan. En förutsättning för att man ska få utnyttja sin ångerrätt är att varan inte har försämrats. Endast försiktiga undersökningar av varan är tillåtna.
www.konsumentverket.se

Realisation

För att Begreppet realisation ska få användas måste tre villkor vara uppfyllda:
1. Realisation ska endast gälla varor som ingår i affärens ordinarie sortiment. Det är alltså inte tillåtet att köpa in nya varor och sälja dem vid en realisation.
2. Försäljningen ska under en begränsad tid. Den begränsade tiden avgörs från fall till fall beroende på vilken bransch det gäller. Enligt Marknadsdomstolen bör en realisation vara högst några få veckor. Pågår den längre än två månader är ordet realisation missvisande.
3. Priserna skall vara väsentligt lägre än de ordinarie priserna. Detta bedöms från fall till fall.
www.konsumentverket.se

Fel i varan

Det finns många anledningar till att en produkt anses vara felaktig, t.ex. att den inte stämmer överens med avtalet eller visade prover. Reglerna återfinns i Konsumentköplagen.

Några exempel då fel i varan föreligger:
• Om varan inte stämmer överens med avtalet, d.v.s. avviker från vad man har bestämt. Har man exempelvis beställt en grön soffa men vid leveransen får en blå, är soffan felaktig. Det spelar ingen roll att soffan är fullt funktionsduglig och inte har några andra fel.
• Om varan inte kan användas för det ändamål som man vanligtvis använder sådana varor till.
• Om varan inte kan användas till det som man tänkt och säljaren måste ha insett detta.
• Om varan inte har de egenskaper som säljaren hänvisat till genom att lägga fram prover eller modeller. Varan ska alltså inte vara sämre än säljarens prover eller modeller.
• Om säljaren inte har upplyst konsumenten om något som rör varans egenskaper eller dess användning som säljaren känt till eller borde ha känt till. Säljaren kan sägas ha en generell upplysningsplikt angående sådan information som är viktig från konsumentsynpunkt.
• Om säljaren eller någon som säljaren anlitar installerar varan på ett bristfälligt sätt. Varan kan också anses vara felaktig om konsumenten själv har installerat den felaktigt p.g.a. felaktiga instruktioner från säljarens sida.
• Om varan säljs i strid mot ett förbud som har meddelats i någon lag eller av en myndighet. Varan är också att anse som felaktig om den är så pass bristfällig att den medför påtaglig risk för liv eller hälsa.
• Om varan inte har de egenskaper eller kan användas på det sätt som säljaren eller någon annan i tidigare säljled har uppgivit i marknadsföringen av varan.
Om säljaren kan visa att han inte kände till eller borde ha känt till uppgifterna i marknadsföringen är varan dock inte att anse som felaktig. Varan är inte heller att anse som felaktig om uppgifterna i marknadsföringen har rättats till i tid på ett tydligt och omsorgsfullt sätt.


Om varan är felaktig kan säljaren exempelvis bli skyldig att avhjälpa felet, leverera en ny vara eller sätta ned priset. Är felet av stor betydelse för konsumenten har denne rätt att häva köpet. Säljaren kan också bli skadeståndsskyldig.
www.konsumentverket.se
www.arn.se


Försenad leverans

Säljarens dröjsmål med att avlämna varan
Om säljaren är sen med att avlämna (leverera) en vara kan konsumenten vidta vissa åtgärder, t.ex. kräva att köpet fullgörs, hålla inne en del av betalningen eller till och med häva köpet.

När man har bestämt sig för att köpa en vara är det viktigt att man kommer överens med säljaren om när varan ska avlämnas. Om ingen tidpunkt för avlämnandet bestäms ska varan avlämnas inom skälig tid efter köpet. Vad som utgör skälig tid beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Man får t.ex. räkna med en längre tid innan varan kan avlämnas om varan är en beställningsvara.

Om en säljare inte avlämnar varan vid den tidpunkt man har bestämt eller inom skälig tid efter köpet säger man att säljaren är i dröjsmål. Om ett dröjsmål uppstår från säljarens sida utan att detta beror på konsumenten har man rätt att vidta vissa åtgärder.
• Man kan hålla inne en del av betalningen som säkerhet
• Man har också rätt att hålla fast vid köpet och kräva att säljaren fullgör sin del av avtalet. I vissa situationer kan det dock vara orimligt att kräva att säljaren fullgör köpet, t.ex. när det föreligger ett hinder som säljaren inte kan övervinna.
• Man kan som sista åtgärd ha rätt att häva köpet. För att man som konsument ska ha rätt att häva köpet krävs dock att säljarens dröjsmål är av väsentlig (stor) betydelse.
• Man kan också ha rätt till skadestånd för den skada man lidit genom säljarens dröjsmål. Säljaren behöver dock inte betala skadestånd om denne kan visa att det har funnits ett hinder som har gjort det omöjligt att leverera varan.
www.konsumentverket.se
www.arn.se

Konsumentvägledning

Konsumentverket

Konsumentverket är en myndighet som arbetar med konsumentfrågor. Konsumentverket är beläget i Stockholm och på myndigheten arbetar ca 190 personer inom olika områden. Till exempel arbetar Konsumentverket för att de lagar som skyddar konsumenterna efterlevs och att farliga produkter som kan skada människors hälsa inte finns på marknaden.

Konsumentvägledare

Till en konsumentvägledare kan man vända sig när man behöver råd och stöd t.ex. vid en tvist med en näringsidkare (hantverkare, butiksinnehavare etc).

Konsumentombudsmannen, KO

Konsumentombudsmannen tillgodoser konsumenters intressen genom att övervaka att företag följer olika lagar, t.ex. marknadsföringslagen, distansavtalslagen och produktsäkerhetslagen.

Reklam

Reklam riktad till barn
Det är förbjudet att sända TV-reklam som riktar sig till barn under 12 år och att skicka direktreklam till barn under 16 år.

Reklam via e-post

Det är förbjudet att skicka reklam via e-post till privatpersoner som inte uttryckligen har samtyckt till detta.Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved