Senaste från forumet

Utlänningsrätt

Tillbaka till Vardagsjuridik index

I detta avsnitt beskrivs de grundläggande juridiska aspekterna för utlänningsrätt.


Visum

Besöka Sverige i högst 3 månader

Medborgare inom Schengenområdet* kan besöka Sverige under en period av 3 månader utan att behöva särskilt tillstånd. Medborgare i de allra flesta länder utanför EU behöver dock visum för att besöka Sverige och de övriga Schengenländerna. I Sverige gäller Schengenavtalets regler för visum. Schengenavtalet betyder bland annat att Schengenstaterna har avskaffat kontrollen av personer som reser mellan länderna. Ett visum som beviljats av något av dessa länder gäller också för besök i alla de andra. I undantagsfall kan det gälla för inresa bara i det land som utfärdat det, eller bara för vissa länder om innehavarens pass inte godtas av alla Schengenstater

Särskilda krav

Om man vill besöka Sverige och de övriga Schengenstaterna måste man uppfylla en rad krav som är lika i alla länder. Dessutom finns det krav som skiljer sig från land till land. Varje utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat) är en självständig myndighet som kan kräva ytterligare dokument eller ställa andra krav. Kraven kan förändras beroende på de rådande omständigheterna. Det är därför viktigt att man kontrollerar vad som gäller i det enskilda fallet.

Gemensamma krav

Alla som vill besöka Sverige och de övriga Schengenländerna behöver ha ett pass som är giltigt minst tre månader efter visumets slutdatum.

Ett annat krav är att besökaren har pengar för uppehället och för hemresan. Svenska myndigheter har bedömt att en person behöver 40 euro (cirka 370 kronor) per dag som besöket i Sverige varar. Beloppet kan i vissa fall bli lägre, till exempel för mindre barn, om kostnaden för kost och logi betalats i förväg eller om den sökande ska bo hos släkt eller vänner. Man kan visa att man har tillräckligt med pengar för uppehället med hjälp av exempelvis kontoutdrag från sin bank eller dokument där inbjudaren i Sverige lovar att stå för alla kostnader under besöket.

En individuell medicinsk reseförsäkring ska också finnas som täcker de kostnader som kan uppstå i samband med; akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård, hemtransport av medicinska skäl. Försäkringen ska täcka kostnader på minst 30 000 euro och gälla i alla Schengenländer

Uppehållstillstånd

Bo i Sverige en längre tid

Uppehållstillstånd krävs när en utlänning vill vistas en längre tid i Sverige. Ett sådant tillstånd kan vara permanent eller tillfälligt. Huvudregeln är att permanent tillstånd skall ges om utlänningen avser att bosätta sig i Sverige och accepteras för invandring.

En EU/EES medborgare som är arbetstagare, egen företagare, tillhandahållare eller mottagare av tjänster, studerande eller har tillräckliga medel för sin försörjning har uppehållsrätt i Sverige. Även personer från länder utanför EU som har bott en längre tid i ett EU-land kan få status som varaktigt bosatta. De får då rättigheter som liknar dem som EU-medborgare har.

I praktiken ges permanent uppehållstillstånd till dem som beviljas asyl, nära anhöriga, stadigvarande bott tillsammans utomlands och skall återförenas i Sverige samt av humanitära skäl. Vid tveksamhet och då utredning krävs kan flera på varandra följande tidsbegränsade uppehållstillstånd komma att ges.

Arbetstillstånd

Arbetstillstånd krävs för den som inte har permanent uppehållstillstånd och som vill arbeta i Sverige. Arbetstillståndet är tidsbegränsat och erbjuds ofta för anställningar som är en del i ett internationellt utbyte exv. forskare, chefer på internationella företag, artister m.m. Tillföljd av ett ökat behov av arbetskraftinvandring har reglerna under 2008 ändrats vilket innebär att en utlänning som har en särskilt attraktiv kompetensprofil för en svensk arbetsgivare, kan erhålla arbetstillstånd. Initialt för en period av 48 månader och efter denna period kan personen erhålla permanent uppehållstillstånd.

Flyktingar m.fl.

Sverige är ansluten till 1951 års FN konvention angående flyktingars rättsliga ställning. En ”flykting” är en person som befinner sig utanför sitt hemland därför att personen känner en ”välgrundad fruktan för förföljelse och har fog för detta”. Även en statslös kan vara flykting. Enligt utlänningslagen har en flykting rätt till uppehållstillstånd (asyl) i Sverige. När det gäller ”välgrundad fruktan” skall detta bedömas både subjektivt och objektivt varvid tyngdpunkten ligger på det subjektiva planet. När det gäller ”förföljelse” så skall detta vara av en viss intensitet.

I utlänningslagen finns utöver flyktingbestämmelsen andra skyddsbestämmelser som går längre än konventionen. Uppehållstillstånd kan sålunda medge på någon av följande tre grunder:

• Personen känner en välgrundad fruktan för dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan förnedrande behandling.
• Personen behöver skydd p.g.a. en yttre eller inre väpnad konflikt i hemlandet. Gäller även vid miljökatastrof.
• Personen känner välgrundad fruktan eller förföljelse på grund av sitt kön eller homosexualitet.

Avvisning och utvisning

Den som kommer till Sverige utan att uppfylla kraven vad avser pass, visering, uppehållstillstånd eller annat tillstånd kan avvisas. Med begreppet utvisning avses avlägsnande av en utlänning som stannat kvar i Sverige efter att dennes uppehållstillstånd löpt ut eller återkallats. Det är Migrationsverket som är beslutande myndighet och deras beslut kan oftast överklagas till Utlänningsnämnden.

Återkallelse av uppehållstillstånd eller arbetstillstånd får ske om personen exv. lämnat oriktiga uppgifter som varit av betydelse för tillståndet. Man skall vid ett ev. beslut om återkallelse ta hänsyn till dels hur länge personen bott i Sverige (krävs synnerliga skäl om det är mer än 4 år) dels humanitära skäl.

Ett avvisnings- eller utvisningsbeslut förenas normalt med ett återreseförbud till Sverige under viss tid.

Utvisning p.g.a. brottUtvisning kan även beslutas av domstol om en utlänning döms för allvarlig brottslighet. Detta kan ske även om personen har permanent uppehållstillstånd. Domstolen skall dock beakta personens anknytning till det svenska samhället och även situationen i det land vartill utvisning kan komma att ske.

* Schengenområdet omfattar: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved